Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Strona archiwalna

 

Opole, 24.01.2017 r.

ZP/1/2017

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 Euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zm.)

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia wraz z monitoringiem obiektów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu w okresie 24 miesięcy
  1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego lub przesłać na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
ul. Kośnego 70
45-372 Opole
Biuro podawcze, parter, w godzinach 7.30 – 15.30.

  1. Termin składania ofert upływa w dniu 01 lutego 2017 r. o godz. 8.00.
  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 lutego 2017 r. o godz. 9.00  w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10 – parter.
  1. Kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa (brutto) - waga 80%

Doświadczenie wykonawcy – waga 20%

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu oraz wzór umowy zostały zawarte w dokumentacji istotnych warunków zamówienia.

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFDokumentacja istotnych warunków zamówienia na usługi społeczne.pdf
PDFPytania i odpowiedzi do diwz.pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert w dniu 1 lutego 2017 r..pdf
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
45-372 Opole
ul. Kośnego 70

tel.: 77 54 11 500
fax.: 77 54 11 600
e-mail:
www.opole.wsa.gov.pl