Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referenta-stażysty (umowa na zastępstwo) Prez/K-114-2/17

Strona archiwalna

 


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referenta-stażysty (umowa na zastępstwo) Prez/K-114-2/17
 

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

ogłasza z dniem 23 października 2017 r.

konkurs na stanowisko referenta – stażysty w oddziale finansowo - budżetowym

 

Liczba wolnych stanowisk pracy: 1 w pełnym wymiarze czasu pracy - umowa na zastępstwo

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku referenta – stażysty:

1.   obsługa kasy Sądu,
2.   prowadzenie rejestru dochodów,
3.   udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych
4.   prowadzenie gospodarki materiałowej.

Na stanowisku referenta – stażysty może być zatrudniony ten, kto:

1.   posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2.   posiada nieposzlakowaną opinię,
3.   nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4.   przeciwko komu nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5.   posiada co najmniej wykształcenie średnie,
6.   posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

Wymagania niezbędne:

1.   znajomość przepisów i zasad rachunkowości,
2.   umiejętność obsługi sprzętu komputerowego, w tym pakietu MS Office,
3.   znajomość technik pracy biurowej,
4.   umiejętność obsługi aplikacji finansowo - księgowych,
5.   wysoka kultura osobista,
6.   komunikatywność.

Wymagania pożądane:

1.   wykształcenie wyższe co najmniej I-go stopnia o specjalizacji finanse lub rachunkowość.

Wymagane dokumenty:

1.   wniosek o zatrudnienie na stanowisku referenta – stażysty,
2.   życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej,
3.   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe,
4.   oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
5.   oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
6.   oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych,
7.   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Osoby zainteresowane powinny złożyć wymagane dokumenty w zamkniętych kopertach w Biurze Podawczym WSA w Opolu lub drogą pocztową z adnotacją na kopercie: „oferta pracy – Prez/K–114-2/17” w terminie do dnia 31 października 2017 r. na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu

ul. Kośnego 70

45-372 Opole

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Oferty niekompletne, niepodpisane lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Konkurs na stanowisko referenta stażysty zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

1.   selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych,
2.   rozmowa kwalifikacyjna.

Lista kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu wraz z informacją o terminie, miejscu i godzinie kolejnego etapu postępowania konkursowego publikowana będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu (www.bip.opole.wsa.gov.pl) oraz na tablicy informacyjnej Sądu. W ten sam sposób będą podawane inne informacje dotyczące konkursu.

Osoby zgłaszające się na konkurs powinny posiadać dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość.

Oferty odrzucone zostaną zwrócone kandydatom na ich wniosek, w przeciwnym razie zostaną zniszczone komisyjnie po upływie 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu 077 54 11 620.

                                                                                                                             PREZES
                                                                                                                               sędzia NSA Gerard Czech

 

PDFOgłoszenie o konkursie na stanowisko referenta-stażysty (umowa na zastępstwo) PrezK-114-2-17.pdf
PDFOświadczenie.pdf
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
45-372 Opole
ul. Kośnego 70

tel.: 77 54 11 500
fax.: 77 54 11 600
e-mail:
www.opole.wsa.gov.pl