Organy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu


Organami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu są: prezes sądu, zgromadzenie ogólne sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz kolegium wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, pełni czynności administracji sądowej i inne czynności przewidziane w ustawie z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2107) oraz w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1177).

Wiceprezes wojewódzkiego sądu administracyjnego zastępuje prezesa sądu, a także wykonuje czynności powierzone mu przez prezesa sądu.

 

Prezesem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu jest sędzia NSA Gerard Czech.

Wiceprezesem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu jest sędzia WSA Elżbieta Kmiecik.

 

Zgromadzenie Ogólne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu składa się z sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.

Przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego jest prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, który zwołuje zgromadzenie ogólne co najmniej raz w roku.

Zgromadzenie Ogólne:

  • rozpatruje informację prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego o rocznej działalności sądu;
  • przedstawia Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatów na stanowiska sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego;
  • wyraża opinię w sprawie powołania lub odwołania prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz opinię w sprawie powołania lub odwołania wiceprezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego;
  • ustala skład liczbowy Kolegium Sądu oraz wybiera jego członków i dokonuje zmian w jego składzie;
  • rozpatruje i opiniuje inne sprawy przedłożone przez prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego lub zgłoszone przez członków Zgromadzenia Ogólnego.

 

Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu:

  • ustala podział czynności w sądzie i określa szczegółowe zasady przydziału spraw poszczególnym sędziom i asesorom sądowym oraz referendarzom sądowym i starszym referendarzom sądowym;
  • przedstawia zgromadzeniu ogólnemu opinię o kandydatach na stanowiska sędziów lub asesorów sądowych;
  • rozpatruje sprawy przedstawiane zgromadzeniu ogólnemu;
  • rozpatruje inne sprawy przedstawione przez prezesa sądu lub z własnej inicjatywy.

 

Skład Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

 

Przewodniczący Kolegium:

Sędzia NSA Gerard Czech

Członkowie:

Sędzia WSA Krzysztof Bogusz

Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik

Sędzia NSA Jerzy Krupiński

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
45-372 Opole
ul. Kośnego 70

tel.: 77 54 11 500
fax.: 77 54 11 600
e-mail:
www.opole.wsa.gov.pl