Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontakt

Zarządzenie nr 17/20

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 30 października 2020 r. w sprawie odwołania rozpraw oraz wstrzymania przyjmowania interesantów i ograniczenia obsad kadrowych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii

 

Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2176, ze zm.) w związku z rozwojem epidemii i wprowadzeniem dodatkowych ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z objęciem całego kraju obszarem czerwonym, o którym mowa w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, z późn. zm.) i § 3 Zarządzenia nr 39 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2020 r., zarządza się co następuje:

§ 1

Z dniem 30 października 2020 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu:

 1. odwołuje się rozprawy, utrzymując działalność orzeczniczą Sądu w trybie rozpoznawania spraw na posiedzeniach niejawnych,
 2. sprawy wyznaczone do rozpatrzenia na rozprawie kieruje się do załatwienia na posiedzeniu niejawnym,
 3. wstrzymuje się przyjmowanie interesantów przez Prezesa i Wiceprezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Dyrektora, Przewodniczących Wydziałów, Kierowników Oddziałów,
 4. wstrzymuje się przyjmowanie interesantów przez pracowników Wydziału Informacji Sądowej,
 5. wstrzymuje się przyjmowanie interesantów w czytelni akt. Dostęp do akt zapewnia się w trybie elektronicznym na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Szczegółowe informacje dotyczące udostępnienia akt sądowych w systemie teleinformatycznym Sądu znajdują się na stronie www.bip.opole.wsa.gov.pl w zakładce „Elektroniczna komunikacja z sądem, dostęp do akt sądowych online",
 6. ogranicza się pracę:
  1. biura podawczego do przyjmowania korespondencji jedynie za pośrednictwem operatorów pocztowych. Korespondencja z Sądem odbywa się w formie pisemnej za pośrednictwem operatorów pocztowych oraz przy użyciu komunikacji elektronicznej za pośrednictwem epuap,
  2. kasy Sądu do przyjmowania wpłat wyłącznie na rachunek bankowy Sądu,
 7. zaleca się skierowanie starszych referendarzy, asystentów sędziów i starszych asystentów sędziów do pracy poza miejscem stałego jej wykonywania (pracy zdalnej), przy uwzględnieniu rozmieszczenia w pokojach biurowych,  występującego stanu zagrożenia epidemicznego w miejscu pracy i według zasad określonych przez Przewodniczących Wydziałów,
 8. obsady sekretariatów w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu określają Przewodniczący Wydziałów kierując się przy tym aktualnymi możliwościami kadrowymi, rozmieszczeniem pracowników w pokojach biurowych oraz występującym stanem zagrożenia epidemicznego,
 9. wszystkie osoby wchodzące do budynku Sądu zobowiązane są do:
  1. dezynfekcji rąk, zgodnie z udostępnioną instrukcją; niepoddanie się obowiązkowi dezynfekcji rąk jest równoznaczne z zakazem wstępu do budynku Sądu,
  2. poddania się badaniu temperatury ciała przy użyciu termometru bezdotykowego; osoby z podwyższoną temperaturą - od 37,5° C - nie uzyskują prawa wstępu do budynku Sądu; niepoddanie się pomiarowi temperatury ciała jest równoznaczne z zakazem wstępu do budynku Sądu,
 10. osoby niebędące pracownikami Sądu zobowiązane są ponadto do:
  1. korzystania w trakcie przebywania na terenie Sądu z rękawiczek ochronnych oraz z osłony na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica),
  2. zachowania co najmniej 2 metrowego odstępu od innych osób, w szczególności w przypadku konieczności zdjęcia osłony ust i nosa w celu potwierdzenia tożsamości,
 11. pracownicy zobowiązani są do informowania przełożonych o wystąpieniu u nich:
  1. objawów sugerujących zakażenie Covid-19 (gorączka, kaszel, duszności, swędzące ciało, suchość w gardle, suchy kaszel, wysoka temperatura, trudności w oddychaniu, utrata zapachu i smaku),
  2. styczności z osobą zarażoną, objętą kwarantanną albo z osobą, która miała bezpośredni kontakt z osobą zarażoną lub objętą kwarantanną.

Przełożony przekazuje informacje Dyrektorowi Sądu,

 1. zakazuje się zamawiania posiłków do miejsca pracy przez pracowników Sądu.

§ 2

Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu do realizacji niniejszego zarządzenia.

§ 3

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Zarządzeniem odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Zarządzenia nr 39 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2020 r.

§ 4

Traci moc zarządzenie Nr 11/20 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 5 czerwca 2020 r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

 

 

PREZES

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

Elżbieta Kmiecik

PDFskan zarządzenia nr 17-20 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 30 października 2020 r..pdf
 

 

Zarządzenie nr 11/20
Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Opolu
z dnia 5 czerwca 2020 r.

w sprawie organizacji pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii

PDFZarządzenie nr 11 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 5 czerwca 2020 r..pdf

 

Zarządzenie nr 13

Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie organizacji pracy sądów administracyjnych w związku z przywróceniem biegu terminów procesowych i sądowych

PDFZarządzenie nr 13 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25.05.2020r..pdf
 

Zarządzenie nr 7/20

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Opolu

z dnia 13 marca 2020 r.

 

w sprawie odwołania rozpraw, wstrzymania przyjmowania interesantów, ograniczenia obsad kadrowych oraz wdrożenia profilaktycznych działań w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu w związku z istotnym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2

PDFZarządzenie Prezesa WSA w Opolu z dnia 13 marca 2020 r..pdf

Zarządzenie nr 8/20

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Opolu

z dnia 17 marca 2020 r.

 

w sprawie  ograniczenia pracy niektórych komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu w związku z istotnym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2

PDFZarządzenie Prezesa WSA w Opolu z dnia 17 marca 2020 r..pdf

 

Rozpoznawanie spraw w trybie uproszczonym

 

Z uwagi na utrzymujący się stan epidemiczny w Polsce i związane z tym wstrzymanie rozpoznawania spraw na rozprawach jawnych uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość rozpoznawania spraw w trybie uproszczonym na posiedzeniach niejawnych, zgodnie z art. 119 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325). Wobec powyższego strona zainteresowana rozpoznaniem sprawy w takim trybie, powinna złożyć w tym zakresie wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym.

DOCwniosek-o-tryb-uproszczony.doc
PDFwniosek-o-tryb-uproszczony.pdf
 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Art.  119.  [Przesłanki rozpoznania sprawy w trybie uproszczonym]

Sprawa może być rozpoznana w trybie uproszczonym, jeżeli:

1) decyzja lub postanowienie są dotknięte wadą nieważności, o której mowa w art. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub w innych przepisach albo wydane zostały z naruszeniem prawa dającym podstawę do wznowienia postępowania;

2) strona zgłosi wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym, a żadna z pozostałych stron w terminie czternastu dni od zawiadomienia o złożeniu wniosku nie zażąda przeprowadzenia rozprawy;

3) przedmiotem skargi jest postanowienie wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także postanowienie rozstrzygające sprawę co do istoty oraz postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4) przedmiotem skargi jest bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania;

5) decyzja została wydana w postępowaniu uproszczonym, o którym mowa w dziale II w rozdziale 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Art.  120.  [Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym. Skład sądu]

W trybie uproszczonym sąd rozpoznaje sprawy na posiedzeniu niejawnym w składzie trzech sędziów.

 

bip_wsaop_6_23_040213085848.gif

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
45-372 Opole
ul. Kośnego 70
tel. 77 5411 500, fax 77 5411 600
NIP 754-27-57-051
REGON 532421400
KONTO BANKOWE:
NBP O/O OPOLE
24 1010 1401 0051 8022 3100 0000


 

Godziny urzędowania Sądu
Poniedziałek-Piątek
7.30-15.30

Kasa Sądu czynna:
Poniedziałek-Piątek
8.00-13.00


Prezes przyjmuje interesantów we wtorki od godz. 13.00 do 15.00.
Wydział Informacji Sądowej udziela informacji w godzinach urzędowania sądu.

Mapa dojazdowa - kliknij aby powiększyć mapę

bip_wsaop_8_23_040213132352.jpeg

informację wytworzył: Beata Gronowska, Beata Wójcik-Pawelec
za treść odpowiada: Beata Gronowska
data wytworzenia: 12.02.2004 r.