Wydziały orzecznicze

Zarządzeniem Nr 15 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie utworzenia wydziałów orzeczniczych w wojewódzkich sądach administracyjnych i zakresu ich działania Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu dzieli się na dwa wydziały orzecznicze, oznaczone liczbami rzymskimi I i II.

 

Do Wydziału I należą sprawy z zakresu zobowiązań podatkowych, cen, ubezpieczeń majątkowych, spraw kapitałowych i bankowości, finansów publicznych oraz sprawy celne.

 

Do Wydziału II należą sprawy z zakresu budownictwa, dróg, kolei, lotnictwa, żeglugi, działalności gospodarczej, ludności, geologii i górnictwa, gospodarki mieniem, energetyki, gospodarki wodnej, komunalizacji mienia, geodezji i kartografii, środowiska, edukacji, zagospodarowania przestrzennego, rolnictwa i leśnictwa, czynności i zajęć, wywłaszczeń, pracy, zdrowia, spraw mieszkaniowych, jakości, obronności, telemediów, samorządu terytorialnego, cudzoziemców, kościołów, przejęcia mienia, broni i materiałów wybuchowych, pomocy społecznej, zatrudnienia, kombatantów, kultury fizycznej, kultury i sztuki, własności przemysłowej, ochrony danych osobowych, informacji publicznej, ochrony informacji niejawnych, świadczeń w drodze wyjątku, funduszy emerytalnych, ubezpieczeń zdrowotnych, lustracji oraz subwencji unijnych, funduszy strukturalnych i regulacji rynków branżowych.

 

Sprawy z zakresu egzekucji administracyjnej świadczeń niepieniężnych, skarg na uchwały organów jednostek samorządowych, skarg organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych, rozstrzygnięć nadzorczych, prawa miejscowego organów rządowych, sporów kompetencyjnych, wykonania orzeczeń Sądu, interpretacji podatkowych i innych interpretacji, bezczynności organów administracji publicznej oraz przewlekłości postępowania administracyjnego należą do poszczególnych wydziałów jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin wymienionych powyżej.

 

 

informację wytworzył: Iwona Drzewiecka
za treść odpowiada: Beata Gronowska
data wytworzenia: 23.02.2009 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
45-372 Opole
ul. Kośnego 70

tel.: 77 54 11 500
fax.: 77 54 11 600
e-mail:
www.opole.wsa.gov.pl