Elektroniczna Skrzynka Podawcza Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu


 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Opolu
 
 
 
 1. Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu:
  1. za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu zamieszczonej na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP);
  2. poprzez dostarczenie dokumentu na informatycznym nośniku danych;
  3. poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, przy czym tak wniesione pisma traktuje się jako przesyłki niewymagające potwierdzenia ich wniesienia, z zastrzeżeniem przypadków, gdy wzór pisma został określony w obowiązujących przepisach lub został zamieszczony w odpowiednim repozytorium – w takim przypadku pismo uważa się za wniesione nieskutecznie.
 2. Rodzaje spraw załatwianych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w ramach Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
  1. skargi i wnioski (na podstawie przepisów Rozdziału 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych - Dz. U. z 2015 r., poz. 133, z późn. zm. oraz Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2016 r., poz. 23 j.t.);
  2. udostępnienie informacji publicznej (na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz. U. z 2015 r., poz. 2058, z późn. zm.).
 3. Wymagania dotyczące dostarczania dokumentów elektronicznych:
  1. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej:
   • z elektronicznej skrzynki podawczej mogą korzystać wyłącznie posiadacze konta użytkownika na platformie ePUAP. Założenie takiego konta jest bezpłatne;
   • dokument powinien być podpisany ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP;
   • wielkość wszystkich dokumentów wraz z załącznikami dołączonymi do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5 MB (aktualne możliwości techniczne platformy ePUAP);
  2. poprzez dostarczenie na informatycznym nośniku danych:
   1. dokumenty mogą być dostarczane na następujących nośnikach danych:
    - płyta DVD;
    - płyta CD;
    - pamięć masowa USB;
   2. dokument powinien być podpisany ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
   3. informatyczny nośnik danych powinien być trwale oznakowany w sposób pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację;
   4. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu potwierdza doręczenie dokumentu na informatycznym nośniku danych dokumentem w postaci papierowej;
  3. Załączniki do pism mogą być skompresowane do postaci zip.
  4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie mogące zniszczyć inne dane będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
   
   
  Przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718 j.t.), które regulują podstawową działalność sądu administracyjnego, a więc rozpoznawanie skarg na działanie organów administracji publicznej lub ich bezczynność albo przewlekłe prowadzenie postępowania, nie przewidują możliwości składania tych skarg a także innych pism (wniosków, skarg kasacyjnych, zażaleń) wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego, w tym także za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.
  W formie dokumentu elektronicznego można składać skargi i wnioski, o których mowa w Rozdziale 5a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz Dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. Mogą one dotyczyć działalności sądu administracyjnego, ale nie mogą zastępować środków zaskarżania orzeczeń tego sądu (skargi kasacyjnej, zażalenia, sprzeciwu).
   
   

  Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
  Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Beata Gronowska, Piotr Bunkowski
  Data wytworzenia: 2012-05-30

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
45-372 Opole
ul. Kośnego 70

tel.: 77 54 11 500
fax.: 77 54 11 600
e-mail:
www.opole.wsa.gov.pl