Elektroniczna Skrzynka Podawcza Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu


 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Opolu
 
 
 
 1. Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu:
  1. za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu zamieszczonej na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP);
  2. poprzez dostarczenie dokumentu na informatycznym nośniku danych;
  3. poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, przy czym tak wniesione pisma traktuje się jako przesyłki niewymagające potwierdzenia ich wniesienia, z zastrzeżeniem przypadków, gdy wzór pisma został określony w obowiązujących przepisach lub został zamieszczony w odpowiednim repozytorium – w takim przypadku pismo uważa się za wniesione nieskutecznie.
 2. Rodzaje spraw załatwianych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w ramach Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
  1. skargi i wnioski (na podstawie przepisów Rozdziału 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych - Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm. oraz Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.);
  2. udostępnienie informacji publicznej (na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz. U. z 2018 r. poz. 1330).
 3. Wymagania dotyczące dostarczania dokumentów elektronicznych:
  1. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej:
   • z elektronicznej skrzynki podawczej mogą korzystać wyłącznie posiadacze konta użytkownika na platformie ePUAP. Założenie takiego konta jest bezpłatne;
   • dokument powinien być podpisany ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP;
   • wielkość wszystkich dokumentów wraz z załącznikami dołączonymi do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5 MB (aktualne możliwości techniczne platformy ePUAP);
  2. poprzez dostarczenie na informatycznym nośniku danych:
   1. dokumenty mogą być dostarczane na następujących nośnikach danych:
    - płyta DVD;
    - płyta CD;
    - pamięć masowa USB;
   2. dokument powinien być podpisany ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
   3. informatyczny nośnik danych powinien być trwale oznakowany w sposób pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację;
   4. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu potwierdza doręczenie dokumentu na informatycznym nośniku danych dokumentem w postaci papierowej;
  3. Załączniki do pism mogą być skompresowane do postaci zip.
  4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie mogące zniszczyć inne dane będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
   
   
  Przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.), które regulują podstawową działalność sądu administracyjnego, a więc rozpoznawanie skarg na działanie organów administracji publicznej lub ich bezczynność albo przewlekłe prowadzenie postępowania, nie przewidują możliwości składania tych skarg a także innych pism (wniosków, skarg kasacyjnych, zażaleń) wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego, w tym także za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.
  W formie dokumentu elektronicznego można składać skargi i wnioski, o których mowa w Rozdziale 5a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz Dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. Mogą one dotyczyć działalności sądu administracyjnego, ale nie mogą zastępować środków zaskarżania orzeczeń tego sądu (skargi kasacyjnej, zażalenia, sprzeciwu).
      

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
45-372 Opole
ul. Kośnego 70

tel.: 77 54 11 500
fax.: 77 54 11 600
e-mail:
www.opole.wsa.gov.pl