Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referenta - stażysty (umowa na zastępstwo) Prez/K-114-3/17

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referenta – stażysty (umowa na zastępstwo)

Prez/K-114-3/17

 

 

Wiceprezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

 ogłasza z dniem 7 listopada 2017 r.

konkurs na stanowisko referenta – stażysty w oddziale finansowo - budżetowym

 

 

Liczba wolnych stanowisk pracy: 1 w pełnym wymiarze czasu pracy - umowa na zastępstwo

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku referenta – stażysty:

 

1.  Obsługa kasy Sądu.

2.  Prowadzenie rejestru dochodów.

3.  Udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych.

4.  Prowadzenie gospodarki materiałowej.

 

Na stanowisku referenta – stażysty może być zatrudniony ten, kto:

 

 1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Posiada nieposzlakowaną opinię.
 3. Nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 4. Przeciwko komu nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Posiada co najmniej wykształcenie średnie.
 6. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

Wymagania niezbędne:

 

 1. Umiejętność obsługi sprzętu komputerowego, w tym pakietu MS Office.
 2. Znajomość technik pracy biurowej.
 3. Wysoka kultura osobista.
 4. Komunikatywność.

   

  Wymagania pożądane:

   

 1. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednostkach sektora finansów publicznych.
 2. Znajomość przepisów i zasad rachunkowości.
 3. Umiejętność obsługi aplikacji finansowo – księgowych.
 4. Ukończony kurs kasjera.
 5. Wykształcenie wyższe kierunkowe.

   

  Wymagane dokumenty:

   

  1.   Wniosek o zatrudnienie na stanowisku referenta – stażysty.

  2.   Życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej.

  3.   Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe.

  4.   Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

  5.   Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

  6.   Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych.

  7.   Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

   

  Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

   

  Osoby zainteresowane powinny złożyć wymagane dokumenty w zamkniętych kopertach w Biurze Podawczym WSA w Opolu lub drogą pocztową z adnotacją na kopercie:

  „Oferta pracy – Prez/K–114-3/17”

  w terminie do dnia 15 listopada 2017 r. na adres:

   

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu

  ul. Kośnego 70

  45-372 Opole

   

  W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

   

  Oferty niekompletne, niepodpisane lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Konkurs na stanowisko referenta stażysty zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

   

 1. Selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna.

 

 

Lista kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu wraz z informacją  o terminie, miejscu i godzinie kolejnego etapu postępowania konkursowego publikowana będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu  (www.bip.opole.wsa.gov.pl) oraz na tablicy informacyjnej Sądu. W ten sam sposób będą podawane inne informacje dotyczące konkursu.

 

Osoby zgłaszające się na konkurs powinny posiadać dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość.

 

Oferty odrzucone zostaną zwrócone kandydatom na ich wniosek, w przeciwnym razie zostaną zniszczone komisyjnie po upływie 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.

 

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu 077 54 11 620.

 

 

 

                                                                                        

Wiceprezes

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Opolu

 

 

PDFOgłoszenie o konkursie na stanowisko referenta-stażysty (umowa na zastępstwo) PrezK-114-3-17.pdf (744,84KB)
PDFOświadczenie.pdf (254,83KB)