Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obowiązek informacyjny - skargi, wnioski, petycje

W związku z realizacją obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO, informuje się, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Panią Marię Żymańczyk, z którą można się skontaktować poprzez e-mail: mzymanczyk@opole.wsa.gov.pl i telefonicznie: 77 54 11 525.
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie do celów związanych z rozpoznaniem skargi/wniosku/petycji.
  4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w postaci zawartych we wniosku danych identyfikacyjnych, jest niezbędne do wypełnienia obowiązku w zakresie rozpatrzenia skargi/wniosku/petycji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
  5. Podane dane osobowe przechowywane będą do zakończenia postępowania w sprawie rozpoznania skargi/wniosku/petycji, a następnie zgodnie z Instrukcją kancelaryjną Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu będą przechowywane w Sekretariacie Wydziału Informacji Sądowej przez okres dwóch lat, licząc od roku następującego po roku, w którym założono teczkę aktową służącą do przechowywania akt spraw ostatecznie załatwionych, objętych wspólnym hasłem klasyfikacyjnym. Po upływie tego czasu teczka aktowa przekazana zostanie do archiwum zakładowego. Materiały archiwalne przechowywane są przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.).
  6. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym nie będzie stosował profilowania.
  7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Każde z tych żądań będzie rozpatrzone przez Administratora zgodnie z przepisami RODO.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.