Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego

Strona archiwalna

 

 

Działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w którego wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 729) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu ogłasza przetarg na sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego.

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
ul. Kośnego 70, 45-372 Opole
NIP: 754-27-57-051
Regon: 532421400
Telefon: 77/ 5411630; faks: 77/5411635
e-mail:

2. Przedmiot sprzedaży:

samochód osobowy: marka - Volkswagen
model pojazdu - Passat GP 1.8 Turbo
wersja - Trendline
nr rejestracyjny - Op 31636
rok produkcji – 2003
skrzynia biegów – manualna
pojemność/moc silnika – 1781 ccm/110 kW (150 KM)
rodzaj napędu – przedni (4x2)
przebieg – 213670
nr nadwozia: WVWZZZ3BZ3P354299
rodzaj paliwa: benzyna
liczba miejsc: 5
kolor: szary metalik
przegląd techniczny ważny do dnia: 22.03.2019 r.

3. Cena wywoławcza: 9.000,00 zł brutto.

(słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100)

4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku:

Samochód osobowy będący przedmiotem sprzedaży znajduje się w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu przy ul. Kośnego 70, 45-372 Opole. Oględzin można dokonać w godzinach urzędowania tj.: 10.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku od dnia 22.10.2018 r. do dnia 08.11.2018 r. po uprzednim kontakcie z:

- Aleksandrą Kowalską-Wnuk

- Lilianą Kruszyńską

Tel. 77 54 11 630; 77 54 11 631; e-mail: .

5. Wadium:

Organizator przetargu wymaga wniesienia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego tj. 900,00 zł brutto. Wadium wnosi się wyłącznie w gotówce w kasie Sądu do dnia poprzedzającego termin składania ofert.

6. Wymogi składania ofert:

Oferty w formie pisemnej w zaklejonej kopercie i podpisanej „Oferta na zakup samochodu” należy złożyć w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu przy ul. Kośnego 70 - na parterze w Biurze Podawczym  do dnia 09.11.2018 r. do godz. 10.00.

Oferta jest wiążąca w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert.
Oferta (zał. nr 1) musi zawierać następujące dane oferenta:
- imię nazwisko i adres lub nazwę (firmę) wraz z siedzibą oferenta;
- numer telefonu i nieobowiązkowo - adres mailowy;
- oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
- dowód wpłaty wadium
- numer rachunku bankowego oferenta;
- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu
(jeżeli oferent rezygnuje z oględzin przedmiotu przetargu musi złożyć oświadczenie, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin).

7. Otwarcie ofert:

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.11.2018 r. o godz. 13.00 w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu w pokoju nr 208.

8. Informacje dodatkowe:

Komisja przetargowa odrzuca ofertę i niezwłocznie zawiadamia o tym oferenta jeżeli:
- oferent nie wniósł wadium w wyznaczonym terminie;
- oferta została złożona po terminie;
- oferta nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, które wyszczególnione są w punkcie 6 „Ogłoszenia o sprzedaży samochodu osobowego”.
Sprzedaż przedmiotu przetargu nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę. Do przeprowadzenia przetargu wystarczy złożenie jednej ważnej oferty.
Kontynuowanie przetargu w formie aukcji między oferentami  komisja przetargowa postanawia w momencie, kiedy kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę za nabycie składnika rzeczowego majątku ruchomego i zawiadamia o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.
Oferentom, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zwraca się wpłacone przez nich wadium w terminie 7 dni od dnia odrzucenia oferty. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez podania przyczyn, bez wybrania którejkolwiek z ofert.

9. Zawarcie umowy kupna – sprzedaży:

Umowa zostanie podpisana najpóźniej w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru oferty z oferentem, który zaproponował najwyższą cenę.
Kupujący w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej dokona zapłaty za samochód na rachunek bankowy Sprzedającego pomniejszonej o wpłacone wadium. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi nie wcześniej niż w dniu zapłaty ceny nabycia i po podpisaniu umowy sprzedaży w formie pisemnej.

PREZES
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Opolu
Gerard Czech


PDFOgłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego.pdf (1,47MB)
DOCformularz ofertowy.doc (27,00KB)
DOCwypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC.doc (25,50KB)
DOCumowa sprzedaży.doc (35,00KB)
DOCOświadczenie.doc (24,00KB)
PDFInformacja dotycząca wyposażenia dodatkowego przedmiotu sprzedaży.pdf (300,66KB)