Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego (umowa na zastępstwo)

Strona archiwalna

 

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego (umowa na zastępstwo)

Prez/K-114- 1/19

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
ogłasza z dniem 7 marca 2019 r.
nabór kandydatów na stanowisko asystenta sędziego (1 etat - umowa na zastępstwo).

 

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70.

Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzenia konkursu reguluje rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1228) oraz zarządzenie nr 4 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie trybu przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego w wojewódzkich sądach administracyjnych.

Wymagania:

Kandydat na stanowisko asystenta sędziego powinien spełniać wymagania określone w art. 27a § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2107 ze zm.) zgodnie z którymi na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

 1. ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytułu magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Polsce,

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
 2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej,
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 4. oświadczenie, że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 6. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów przeprowadzonego konkursu oraz klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych (druki w załączeniu).

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Termin i miejsce złożenia zgłoszenia:

Pełną dokumentację zgłoszenia należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej sygnaturą konkursu w terminie do dnia 22 marca 2019 r. w Biurze Podawczym Sądu lub nadać drogą pocztową na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
ul. Kośnego 70
45-372 Opole

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Konkurs:

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach:

1. 8 kwietnia 2019 r. - etap pierwszy

 • wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.
  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do pisemnego etapu konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.opole.wsa.gov.pl), nie później niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.


2. 15 kwietnia 2019 r. - etap drugi - składający się z dwóch części:

 1. test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa administracyjnego materialnego oraz procesowego, a także prawa o ustroju sądów administracyjnych i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz prawa konstytucyjnego – za każde prawidłowo rozwiązane zadanie testowe przyznawany jest 1 punkt,
 2. pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa administracyjnego materialnego oraz procesowego, wybrany przez kandydata, praca pisemna oceniana jest w skali od 1 do 9 punktów,


3. 15 kwietnia 2019 r. - etap trzeci

 • rozmowa kwalifikacyjna, na którą zaproszeni zostaną kandydaci, którzy uzyskali dotychczas  najmniej 29 punktów, w tym co najmniej 3 punkty z pracy pisemnej.

 

Wyniki konkursu:

Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu 077 54 11 620.

 

 

Prezes

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

Gerard Czech

 

PDFOgłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego (umowa na zastępstwo).pdf (1,34MB)
PDFZgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf (307,80KB)
PDFKlauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych.pdf (1 001,94KB)