Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 4 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r.

Zarządzenie nr 4
Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 21 stycznia 2014 r.
 
 
w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego w wojewódzkich sądach administracyjnych
 
 
Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.1) w związku z § 6 i § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1228) zarządza się, co następuje:
 
§ 1.
 
Konkurs, o którym mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r., zwanego dalej „rozporządzeniem”, w wojewódzkich sądach administracyjnych składa się z trzech etapów:
1.  etapu pierwszego - wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
2.   etapu drugiego - składającego się z:
1)  testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa administracyjnego materialnego oraz procesowego, a także prawa o ustroju sądów administracyjnych i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz prawa konstytucyjnego;
2)  pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa administracyjnego materialnego oraz procesowego, wybrany przez kandydata;
3.   etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej.
 
§ 2.
 
Komisję konkursową powołuje prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego zgodnie z zasadami określonymi w § 6 rozporządzenia.
 
§ 3.
 
1.   Komisja konkursowa opracowuje projekt zadań testowych i tematów prac pisemnych i przedstawia je prezesowi wojewódzkiego sądu administracyjnego do zatwierdzenia przed rozpoczęciem konkursu;
2.   Komisja konkursowa oraz prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego obowiązani są do zabezpieczenia zadań testowych oraz tematów prac pisemnych przed nieuprawnionym ujawnieniem osobom trzecim.
 
§ 4.
 
1.   W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów tej samej liczby punktów komisja konkursowa może dokonać wyboru kandydata po przeprowadzeniu dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.
2.   Wybór dokonywany w trybie ust. 1 wymaga merytorycznego uzasadnienia sporządzanego w formie pisemnej.
 
§ 5.
 
Traci moc zarządzenie nr 14 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 września 2013 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego w wojewódzkich sądach administracyjnych.
 
§ 6.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
PREZES
Naczelnego Sądu Administracyjnego
prof. Roman Hauser
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 36, poz. 196 oraz z 2011 r. Nr 126, poz. 714 i Nr 203, poz. 1192.
 

Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Prezes NSA prof. Roman Hauser
Data wytworzenia: 2014-04-29