Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 22/20 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 26 listopada 2020 r.

Zarządzenie nr 22/20

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących zasad postępowania w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu w przypadku stwierdzenia u pracownika zakażenia wirusem SARS-CoV-2

 

Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów Administracyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2167 oraz z 2020 r. poz. 190 i 568), zarządza się co następuje:

1.         Wprowadza się Wytyczne dotyczące zasad postępowania w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu w przypadku stwierdzenia u pracownika zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub kontaktu pracownika z osobą zakażoną stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

2.         Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZES
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Opolu
Elżbieta Kmiecik

 

Załącznik nr 1

Wytyczne

dotyczące zasad postępowania w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu w przypadku stwierdzenia u pracownika zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub kontaktu pracownika z osobą zakażoną

 

1.         Zasady postępowania w przypadku stwierdzenia u pracownika zakażenia wirusem SARS-CoV-2

Zgodnie z § 3a ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758 z późn. zm.) osoba, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest poddana obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, chyba że osoba ta została skierowana do izolatorium lub poddana hospitalizacji.

Dbając o najwyższe standardy ochrony zdrowia i życia pracowników, o czym mowa w art. 207 § 2 kodeksu pracy, zasadnym jest, aby po zakończeniu wskazanej na wstępie izolacji, pracownik skierowany został do świadczenia pracy zdalnej przez okres 14 dni. Skierowania do pracy zdalnej dokonuje, na wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika, Prezes Sądu albo osoba przez niego upoważniona. Przed powrotem do świadczenia pracy stacjonarnej wskazane jest aby pracownik wykonał test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2 i złożył stosowne oświadczenie o gotowości powrotu do pracy. Koszt wykonania testu pokrywa pracodawca na podstawie przedłożonej przez pracownika faktury.

Synteza:

•     po zakończeniu izolacji, w ramach profilaktyki, kieruje się pracownika na 14 dni do świadczenia pracy zdalnej;

•     do pracy zdalnej kieruje, na wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika, Prezes Sądu albo osoba przez niego upoważniona;

•   wskazane jest aby w okresie 14 - dni świadczenia pracy zdalnej pracownik wykonał test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2 i złożył stosowne oświadczenie o gotowości powrotu do pracy;

2.         Zasady postępowania w przypadku kontaktu pracownika z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2

1)        Pracownik prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARSC-CoV-2 lub z nią zamieszkuje:

Zgodnie z § 3a ust. 4a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758 z późn. zm.) osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkująca, od dnia uzyskania przez osobę pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest obowiązana poddać się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje. Pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie, mogą, za zgodą pracodawcy świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie.

Po zakończeniu obowiązkowej kwarantanny określonej cytowanym powyżej § 3a ust. 4a, pracownik kierowany jest do pracy zdalnej na okres 7 dni, co przyjmując wskazany w rozporządzeniu obligatoryjny termin 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje oraz dodatkowe 7 dni pracy zdalnej stanowić będzie łącznie 14 dni na ujawnienie ewentualnych znamion chorobowych. W okresie świadczenia pracy zdalnej wskazane jest aby pracownik wykonał test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2 i złożył stosowne oświadczenie o gotowości powrotu do pracy. Koszt wykonania testu pokrywa pracodawca na podstawie przedłożonej przez pracownika faktury.

Synteza:

•   pracownik skierowany na obowiązkową kwarantannę może świadczyć za zgodą pracodawcy pracę zdalną określoną w umowie i otrzymywać wynagrodzenie;

•    po zakończeniu kwarantanny trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje, w ramach profilaktyki, kieruje się pracownika na dodatkowe 7 dni do świadczenia pracy zdalnej, wskazane jest aby w czasie tym pracownik wykonał test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2 i złożył stosowne oświadczenie o gotowości powrotu do pracy;

•      do pracy zdalnej kieruje, na wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika, Prezes Sądu albo osoba przez niego upoważniona;

2)        Pracownik miał kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2:

Mając na względzie zachowanie odpowiedniego bezpieczeństwa sanitarnego w Sądzie, zasadnym jest skierowanie pracownika, który miał kontakt z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, do pracy zdalnej na okres 14 dni.

Testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 w tym przypadku nie wykonuje się.

Uwagi ogólne

1)        Należy zobowiązać wszystkich pracowników Sądu do niezwłocznego informowania bezpośredniego przełożonego o wszelkich kontaktach z innymi osobami bądź ogniskami epidemii, które mogłyby skutkować ewentualnym zachorowaniem na COVID-19.

2)        Główny Specjalista d/s Osobowych rozpowszechni wśród wszystkich pracowników Sądu informację, o obowiązku wskazanym w pkt 1

3)        Osoby poddane obowiązkowej kwarantannie mogą świadczyć pracę zdalnie kierując w tej sprawie odpowiedni wniosek do pracodawcy o wyrażenie zgody na pracę zdalną podczas kwarantanny.

 

PREZES
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Opolu
Elżbieta KmiecikPDFskan zarządzenia nr 22-20 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 26 listopada 2020 r..pdf (1,20MB)