Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 7/20 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 13 marca 2020 r.

Zarządzenie nr 7/20
Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Opolu
z dnia 13 marca 2020 r.

 

w sprawie odwołania rozpraw, wstrzymania przyjmowania interesantów, ograniczenia obsad kadrowych oraz wdrożenia profilaktycznych działań w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu w związku z istotnym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2

 

 

Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2176 oraz z 2020 r. poz. 190) oraz art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) w związku z istotnym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, mając na względzie ogłoszenie przez Światową Organizację Zdrowia stanu pandemii, w tym także stanu epidemicznego w Polsce, uwzględniając nadto niemożność zapewnienia odpowiednich obsad obsługi procesowej związanej z zamknięciem placówek szkolno-oświatowych i opiekuńczych, a także zagrożenia dla zdrowia związane z możliwością zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w trakcie korzystania z publicznego transportu lokalnego i krajowego, zarządza się, co następuje:

§ 1

Z dniem 16 marca 2020 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu:
1)         odwołuje się rozprawy, kontynuując działalność orzeczniczą Sądu w trybie rozpoznawania spraw na posiedzeniach niejawnych,
2)         wstrzymuje się przyjmowanie interesantów przez Prezesa i Wiceprezesa Sądu, Dyrektora Sądu i Kierowników innych jednostek organizacyjnych,
3)         wstrzymuje się przyjmowanie interesantów przez pracowników Wydziału Informacji Sądowej,
4)         dostęp do akt zapewnia się wyłącznie w trybie elektronicznym na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Szczegółowe informacje dotyczące udostępnienia akt sądowych w systemie teleinformatycznym Sądu znajdują się na stronie www.bip.opole.wsa.gov.pl w zakładce „Elektroniczna komunikacja z Sądem dostęp do akt sądowych online”,
5)         kierownicy jednostek organizacyjnych Sądu, kierując się względami organizacyjnymi i uwzględniając konieczność zapewnienia ciągłości pracy Sądu, po powiadomieniu Prezesa lub Wiceprezesa Sądu, mogą skierować pracownika do wykonywania określonych zadań poza miejscem stałego wykonywania pracy,
6)         zobowiązuje się wszystkie osoby wchodzące do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu do korzystania ze środków dezynfekujących udostępnionych przy wejściu do budynku.

§ 2

1)         W przypadku wystąpienia u pracownika objawów wskazujących na możliwość zachorowania na COYID-19 należy niezwłocznie zgłosić to telefonicznie Głównemu specjaliście ds. kadr.
2)         Główny specjalista ds. kadr niezwłocznie dostarcza przebywającemu na terenie Sądu pracownikowi, środki ochronne oraz powiadamia właściwe służby ratunkowe.
3)         Oddział Administracyjno-Gospodarczy niezwłocznie po opuszczeniu pomieszczenia przez osobę, o której mowa w ust. 1, zapewnia dokonanie dezynfekcji całego pomieszczenia, wszystkich sprzętów się w nim znajdujących oraz najbliżej położonych pomieszczeń socjalnych i sanitarnych.

§ 3

Zaleca się, by realizacja obowiązków pracowniczych na terenie budynku Sądu odbywała się, w miarę możliwości technicznych, przy wykorzystaniu metod komunikacji zdalnej, (telefon, poczta służbowa).

§ 4

Wszystkie osoby przebywające na terenie budynku Sądu zobowiązane są do przestrzegania zasad profilaktyki udostępnianych przez Oddział Administracyjno - Gospodarczy oraz do regularnej i częstej dezynfekcji rąk.

§ 5

Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu do realizacji niniejszego zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

 

PREZES
Sędzia NSA Gerard Czech


PDFskan zarządzenia nr 7-20 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 13 marca 2020 r.pdf (976,82KB)