Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 11/20 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 5 czerwca 2020 r.

Zarządzenie nr 11/20
Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie

organizacji pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii

 

Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2167) w zw. z art. 46 pkt 20 i 21 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875) oraz Zarządzenia nr 13 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2020r., zarządza się co następuje:

§1

1. Praca każdej komórki organizacyjnej Sądu realizowana jest zgodnie z harmonogramami przygotowanymi przez przewodniczących wydziałów i kierowników sekretariatów wydziałów oraz kierowników innych komórek organizacyjnych, przy uwzględnieniu potrzeby:
1) sprawnej realizacji zadań tej komórki;
2) zdalnej realizacji zadań niewymagających fizycznej obecności pracowników w siedzibie Sądu; starszych referendarzy, asystentów sędziów i starszych asystentów sędziów kieruje się do pracy poza miejscem stałego jej wykonywania (pracy zdalnej), według zasad określonych przez przewodniczących wydziałów;
3) obsługi wpływu spraw i pozostałej korespondencji;
4) przygotowania spraw do rozpoznania i ich rozpoznania;
5) obsługi interesantów w zakresie udostępniania akt w czytelni;
6) planowania czasu pracy w taki sposób aby nie doszło do gromadzenia pracowników.
2. Wszystkie osoby wchodzące do budynku Sądu zobowiązane są do:
1) dezynfekcji rąk;
2) korzystania z osłony na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica - w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką);
3) poddania się badaniu temperatury ciała przy użyciu termometru bezdotykowego; osoby z podwyższoną temperaturą - od 37,5° C - nie uzyskują prawa wstępu do budynku Sądu; niepoddanie się pomiarowi temperatury ciała oraz obowiązkom określonym w punkcie 1 i 2 jest równoznaczne z zakazem wstępu do budynku Sądu;
4) zachowania co najmniej 2 metrowego odstępu od innych osób, w szczególności w przypadku konieczności zdjęcia osłony ust i nosa na potrzeby potwierdzenia tożsamości;
5) opuszczenia Sądu niezwłocznie po załatwieniu sprawy lub po wezwaniu służby ochrony Sądu.
3. Obowiązku zakrywania przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy ust i nosa, korzystania z rękawiczek ochronnych nie stosuje się w przypadku wykonywania przez pracowników Sądu czynności zawodowych z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów w czasie jej wykonywania.
4. Pracownicy zobowiązani są do informowania przełożonych o wystąpieniu u nich objawów sugerujących zakażenie Covid-19 (gorączka, kaszel, duszności, przeziębienie), styczności z osobą zarażoną, objętą kwarantanną albo z osobą, która miała bezpośredni kontakt z osobą zarażoną lub objętą kwarantanną. Przełożony przekazuje informacje dyrektorowi sądu.
5. Zakazuje się zamawiania posiłków do miejsca pracy przez pracowników Sądu.
6. W budynku Sądu wydziela się strefę dostępu dla interesantów, obejmującą hol, sale rozpraw, biuro podawcze i czytelnię akt (parter i pierwsze piętro budynku).
7. W budynku Sądu wydziela się sale rozpraw przeznaczone dla składu orzekającego i uczestników postępowania oraz oddzielne pomieszczenie dla publiczności.
8. Dostęp publiczności do sal rozpraw oraz wydzielonych pomieszczeń (stref) jest limitowany, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być także wyłączony, na podstawie zarządzenia Prezesa Sądu, w zależności od występujących uwarunkowań lokalnych i konieczności zapewnienia bezpieczeństwa rozpraw. Pierwszeństwo w wejściu na salę rozpraw mają przedstawiciele mediów (prasa, radio, telewizja).
9. Sale rozpraw wyposaża się w odpowiednie urządzenia techniczne zabezpieczające skład sędziowski, strony i protokolanta w zakresie związanym z ryzykiem zakażenia oraz umożliwiające im czynny udział w rozprawie.
10. Osoby przebywające na sali rozpraw zobowiązane są do korzystania ze środków ochrony indywidualnej, o których mowa w ust. 2, chyba że prowadzący rozprawę zarządzi inaczej w celu potwierdzenia tożsamości strony lub uczestnika postępowania albo w innych uzasadnionych przypadkach.
11. Biuro podawcze oraz czytelnia akt w ograniczonym zakresie wznawiają przyjmowanie interesantów, z zastrzeżeniem, że:
1) akta udostępniane są w czytelni akt jeżeli skorzystanie przez osobę uprawnioną z dostępu elektronicznego do tych akt nie jest możliwe;
2) osobiste przeglądanie akt w czytelni akt jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z czytelnią akt (nr tel. 77 54-11-560; 77-54-11-562; 77-54-11-563) lub drogą elektroniczną pod adresem wis@opole.wsa.gov.pl.;
3) wykaz osób, umówionych w danym dniu w celu przeglądania akt, sekretariat Wydziału Informacji Sądowej przekazuje pracownikom ochrony;
4) zaleca się ograniczyć ilość przedstawicieli i pełnomocników do jednej osoby;
5) zaleca się składanie pism procesowych za pośrednictwem operatora pocztowego lub w formie elektronicznej (ePUAP);
6) przy stanowisku podawczym może jednorazowo przebywać nie więcej niż jedna osoba, z wyłączeniem osób realizujących zadania związane z obsługą interesantów;
7) przed przyjęciem kolejnego interesanta przeprowadza się dezynfekcję powierzchni oraz przedmiotów używanych wspólnie, jeżeli nie są to materiały jednorazowe;
8) interesanci udający się do sal rozpraw i czytelni akt mogą wejść do budynku Sądu nie wcześniej niż na 10 minut przed wyznaczonym terminem rozprawy lub ustalonym terminem przeglądu akt;
9) interesanci wskazani w pkt. 7 zobowiązani są do przedłożenia pracownikowi ochrony wezwania na rozprawę i okazania dowodu tożsamości w celu ustalenia zasadności wstępu do budynku Sądu;
10) opłaty sądowe należy uiszczać wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Sądu: 24 1010 1401 0051 8022 3100 0000; przyjmowanie gotówki w kasie Sądu zostaje wstrzymane do odwołania;
11) wstrzymuje się przyjmowanie interesantów przez prezesa, wiceprezesa, przewodniczących wydziałów, dyrektora i kierowników innych komórek organizacyjnych Sądu; skargi na działalność Sądu należy wnosić do Prezesa Sądu drogą elektroniczną lub na piśmie.

§2

Realizacja zadań, o których mowa w § 1. odbywa się przy odpowiednim uwzględnieniu wytycznych Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 18 maja 2020r. dla funkcjonowania sądów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce, w zakresie właściwym dla funkcji realizowanych przez sądownictwo administracyjne oraz możliwym do zrealizowania w danym Sądzie;

§3

Traci moc Zarządzenie 7/20 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie odwołania rozpraw, wstrzymania przyjmowania interesantów, ograniczenia obsad kadrowych oraz wdrożenia profilaktycznych działań w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu w związku z istotnym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

 

PREZES
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Opolu
Elżbieta Kmiecik

 

PDFskan zarządzenia nr 11-20 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 5 czerwca 2020 r.pdf (1,76MB)