Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 13 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2020 r.

Zarządzenie nr 13
Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie organizacji pracy sądów administracyjnych w związku z przywróceniem
biegu terminów procesowych i sądowych

 

 

Na podstawie art. 34 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2167 oraz z 2020 r. poz. 190 i 568) w zw. z art. 46 pkt 20 i 21 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875) oraz § 12 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 878 i 904) zarządza się, co następuje:

 

§1.

 

 1. W związku z przywróceniem biegu terminów procesowych 1 sądowych w postępowaniach sądowoadministracyjnych, w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników i interesantów Sądów oraz minimalizowania ryzyka zakażenia, zarządza się, co następuje:
  1) Prezesi Izb Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Prezesi wojewódzkich sądów administracyjnych zapewnią organizację pracy w podległych jednostkach, w tym niezbędne obsady kadrowe, w sposób umożliwiający sprawną realizację zadań związanych w szczególności z:
  a) obsługą wpływu spraw i pozostałej korespondencji;
  b) przygotowaniem spraw do rozpoznania i ich rozpoznaniem;
  c) obsługą interesantów w zakresie udostępniania akt w czytelni;
  2) praca każdej komórki organizacyjnej Sądu realizowana jest zgodnie z harmonogramami przygotowanymi przez kierowników tych komórek, przy uwzględnieniu potrzeby:
  a) sprawnej realizacji zadań tej komórki;
  b) zdalnej realizacji zadań nie wymagających fizycznej obecności pracowników w siedzibie Sądu;
  3) w każdym budynku sądowym, w strefie bezpośrednio przylegającej do wejścia, organizuje się „punkt kontrolny", obsługiwany przez pracowników ochrony Sądu lub inne wyznaczone osoby, które realizują i nadzorują wykonanie przez osoby wchodzące do budynku czynności wymienionych w pkt 4 oraz monitorują liczbę interesantów udających się do poszczególnych sal rozpraw, biura podawczego i czytelni akt;
  4) wszystkie osoby wchodzące na teren budynków sądowych zobowiązane są do:
  a) dezynfekcji rąk, zgodnie z udostępnioną instrukcją;
  b) korzystania z rękawiczek ochronnych oraz z osłony na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica - w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką);
  c) poddania się badaniu temperatury ciała przy użyciu termometru bezdotykowego;
  d) zachowania co najmniej 2 metrowego odstępu od innych osób, w szczególności w przypadku konieczności zdjęcia osłony ust i nosa na potrzeby potwierdzenia tożsamości;
  e) pobrania i używania w czasie pobytu w Sądzie identyfikatora „Gość". Identyfikator podlega zwrotowi przy wyjściu z budynku Sądu.
  5) w każdym budynku sądowym wydziela się strefę (strefy) dostępu i drogi komunikacyjne dla interesantów, prowadzące bezpośrednio do wyznaczonych stref, z którymi związane jest stawiennictwo tych osób (sale rozpraw, biuro podawcze, czytelnia akt);
  6) w każdym budynku sądowym wydziela się sale rozpraw przeznaczone dla składu orzekającego i uczestników postępowania oraz oddzielne pomieszczenia lub wydzielone strefy przyrozprawowe dla publiczności;
  7) dostęp publiczności do sal rozpraw oraz wydzielonych pomieszczeń (stref) jest limitowany, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być także wyłączony, na podstawie zarządzenia Prezesa Sądu, Prezesa Izby, Przewodniczącego Wydziału lub Przewodniczącego składu orzekającego, w zależności od występujących uwarunkowań lokalnych i konieczności zapewnienia bezpieczeństwa rozpraw;
  8) zaleca się wyposażenie sal rozpraw w odpowiednie urządzenia techniczne zabezpieczające strony i uczestników postępowania w zakresie związanym z ryzykiem zakażenia (przegrody) oraz umożliwiające im czynny udział w rozprawie pomimo tych zabezpieczeń (nagłośnienie), jak również umożliwiające transmisję obrazu i dźwięku do odrębnego pomieszczenia lub wydzielonej strefy przeznaczonej dla publiczności;
  9) osoby przebywające na sali rozpraw zobowiązane są do korzystania ze środków ochrony indywidualnej, o których mowa w pkt 4, chyba że prowadzący rozprawę zarządzi inaczej w celu potwierdzenia tożsamości strony lub uczestnika postępowania albo w innych uzasadnionych przypadkach;
  10) biura podawcze oraz czytelnie akt w poszczególnych Sądach podejmują przyjmowanie interesantów, z zastrzeżeniem, że:
  a) akta udostępniane są w czytelni akt jeżeli skorzystanie przez osobę uprawnioną z dostępu elektronicznego do tych akt nie jest możliwe;
  b) przy stanowisku podawczym może jednorazowo przebywać nie więcej niż jedna osoba, z wyłączeniem osób realizujących zadania związane z obsługą interesantów;
  c) maksymalna liczba interesantów w czytelni akt nie może być wyższa niż połowa liczby istniejących w tej czytelni stanowisk;
  d) przed przyjęciem kolejnego interesanta przeprowadza się dezynfekcję powierzchni oraz przedmiotów używanych wspólnie, jeżeli nie są to materiały jednorazowe;
  e) korespondencja składana na biurze podawczym oraz udostępniane akta sądowe, przed ich skierowaniem do właściwej komórki organizacyjnej, podlegają dezynfekcji przy użyciu środków nie uszkadzających struktury tych materiałów oraz kwarantannie;
  11) przesyłanie korespondencji między instancjami Sądów realizowane jest w sposób zapewniający sprawną obsługę spraw, przy uwzględnieniu potrzeby dezynfekcji korespondencji przy użyciu środków nie uszkadzających struktury tych materiałów oraz poddania jej kwarantannie;
  12) dopuszcza się podjęcie działalności przez stołówki i biblioteki zlokalizowane na terenie budynków sądowych, przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, w szczególności w zakresie minimalnych odstępów oraz powierzchni przypadającej na jednego użytkownika.
 2. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, odbywa się przy odpowiednim uwzględnieniu Wytycznych Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 18 maja 2020 r. dla funkcjonowania sądów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce, w zakresie właściwym dla funkcji realizowanych przez sądownictwo administracyjne oraz możliwym do zrealizowania w danym Sądzie.

§2.

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie podmiotowej Sądu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu.

 

Prezes
Naczelnego Sądu Administracyjnego
prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski

 

 

Załącznik:

Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 18 maja 2020 r. dla funkcjonowania sądów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

 

Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania sądów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Warszawa, 18.05.2020 r.

 

W związku z podjętymi działaniami zmierzającymi do normalizacji pracy sądów, określone zostały zasady organizacyjne ich funkcjonowania z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, kadrowych, informatycznych i logistycznych, przy zachowaniu aktualnie obowiązujących reguł c bezpieczeństwa rekomendowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.

Celem wdrażanych procedur jest:

 1. Zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz klientów sądów.
 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników oraz klientów i innych osób z zewnątrz.
 3. Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.

Wytyczne zostały podzielone na trzy części:

A.        Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników /klientów
B.        Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika/ klienta
C.        Zalecenia ogólne

 

A. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników /klientów

W sądzie:

 1. Należy poinformować pracowników i klientów, że w sądzie może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą przebywać w budynku i uczestniczyć w rozprawach osoby które są chore, przebywają z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 2. W pomieszczeniu, w którym odbywają się rozprawa lub przyjmowani są interesanci nic powinny przebywać osoby postronne, inne niż jednostki niezbędne do przeprowadzenia sprawy.
 3. Na rozprawę nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy.
 4. Każda osoba korzysta z własnych, o ile to możliwe, niezbędnych jej przyborów/ przedmiotów (długopisy, komputery etc.). Konieczna jest dezynfekcja przedmiotów używanych wspólnie, jeżeli nie są to materiały jednorazowe. Nic można pożyczać przedmiotów innych osób.
 5. Osoby mogą w czasie przerwy w opuścić budynek jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń pozwalająca na przestrzeganie dystansu społecznego, określonego przepisami prawa, wynoszącego przynajmniej 2 metry od drugiej osoby.

 

Zasady ochrony indywidualnej:

 

 1. Czekając na wejście na salę powinno się zachować odstęp minimum 2 m oraz mieć osłonięte usta i nos.
 2. Na rozprawę mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Osłonę twarzy można zdjąć jeżeli tak zarządzi prowadzący rozprawę (szczególnie w celu potwierdzenia tożsamości).
 3. Zasada zakrywani ust i nosa powinna obowiązywać na terenie całego obiektu. Jeśli z jakiegoś powodu osłona na nos i usta musi zostać zdjęta należy przestrzegać bezwzględnie 2 metrowego odstępu od innych osób.
 4. Wszyscy pracownicy sądów, interesanci oraz każdy uczestnik rozprawy powinien mieć zakryte usta i nos.
 5. Przy wejściu na salę sądową/ względnie na sali rozpraw uczestnicy powinni zdezynfekować ręce, albo założyć rękawiczki.
 6. Preparat do dezynfekcji albo rękawiczki powinna zapewnić instytucja.

 

Zasady bezpieczeństwa związane z pomieszczeniami:

 

 1. Każdy powinien mieć możliwość zapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczycącymi możliwych sposobów zapobiegania zakażeniu koronawirusem. Powinno się udostępnić także numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, najbliższego oddziału zakaźnego, ew. służb medycznych, czy infolinii NFZ (800 190 590). Materiały można pobrać ze strony GIS: https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie/.
 2. Przy wejściu do pomieszczeń należy udostępnić płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz zamieścić informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie wchodzące osoby. Zaleca się udostępnienie instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.
 3. Miejsca do siedzenia należy zorganizować w taki sposób, aby pomiędzy osobami zachowany był co najmniej 2-metrowy odstęp w każdym kierunku.
 4. Jeżeli zapewnienie odpowiedniej odległości nic jest możliwe ze względu na liczbę osób należy zapewnić salę odpowiednio większą lub maksymalnie zmniejszyć liczbę osób w sali.
 5. Klamki/ uchwyty i powierzchnie, często dotykane, powinny być często i regularnie dezynfekowane.
 6. Pomieszczenia powinny być regularnie wietrzone w tym, przed rozprawą i nie rzadziej niż co godzinę w trakcie rozprawy.
 7. Nie należy używać klimatyzacji. W przypadku wyposażenia obiektu w system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej - zaleca się , utrzymywanie rygorystycznych zasad w zakresie wysokiej krotności wymiany powietrza w obiekcie, poprzez doprowadzanie do obiektu (w miarę możliwości technicznych) głównie świeżego, atmosferycznego, odpowiednio uzdatnionego powietrza z możliwie jak najmniejszym dodatkiem powietrza z systemu cyrkulacji, a następnie usunięcie zużytego powietrza na zewnątrz obiektu. Nie należy stosować ww. wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła - rekuperacji.
 8. Należy zadbać, by osoby zostawiając lub odbierając swoje rzeczy zachowywały odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa).
 9. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
 10. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zaleca się wywieszenie instrukcji prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem odkażającym instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.
 11. Nie należy używać suszarek nadmuchowych do rąk.
 12. Dezynfekcje toalet należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 2 h; ograniczyć liczbę osób przebywających jednoczasowo w toaletach - zakłada się: 1 osoba na 2 kabiny/ toalety.
 13. Zaleca się wyłączenie z użycia przestrzeni samoobsługowych, w tym samoobsługowych śluz wejściowych, czytników linii papilarnych lub biometrycznych, automatów wendingowych.
 14. Dopuszcza się funkcjonowanie części gastronomicznych z zastrzeżeniem, że zorganizowane będą zgodnie z zasadami opisanymi w bieżących wytycznych dla obiektów gastronomicznych.
 15. Rekomenduje się, o ile to możliwe, monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych; poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich itp.
 16. Miejsca siedzące i powierzchnie dotykowe należy dezynfekować przed i po każdej rozprawie oraz po każdym przyjęciu interesanta.
 17. Należy także pamiętać o dezynfekcji używanego sprzętu (np. klawiatury komputera), w tym osobistego, przed wejściem i po wyjściu z rozprawy/ pracy.
 18. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta preparatu. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń.
 19. W budynku, należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. Jeżeli to możliwe, należy wyznaczyć i przygotować przestrzeń, w której osoba będzie mogła, przy zachowaniu odpowiednich odstępów, poczekać do czasu zorganizowania transportu indywidualnego do domu (gdzie skorzysta z teleporady medycznej) lub oddziału zakaźnego.

 

Dodatkowe zasady bezpieczeństwa:

 

 1. Pracownicy powinni być poinstruowani odnośnie zasad dotyczących bezpieczeństwa biologicznego odnośnie zagrożeń związanych z ryzykiem zakażenia koronawirusem.
 2. Należy unikać tworzenia się skupisk lidzkieh. W tym celu można np. zorganizować wejście na salę rozpraw czy miejsca przyjmowania interesantów w sposób uniemożliwiający grupowanie się osób (np. odstępy czasowe) lub wyznaczone obszary poruszania się.
 3. Zaleca się rozważenie możliwości montowania przegród z pleksi na salach rozpraw.
 4. Zaleca się ograniczenie korzystania z wind budynku do niezbędnego minimum (limit osób jednocześnie korzystających z windy uzależniony od jej powierzchni).

 

B. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika/ klienta

 

 1. Jeżeli u ktoś przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej należy niezwłocznie go odizolować w przygotowanym do tego odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.
 2. W przypadku, kiedy stan zdrowia osoby nie wymaga pomocy Państwowego Ratownictwa Medycznego, powinna ona udać się do domu transportem indywidualnym (np. własnym) unikając transportu zbiorowego, pozostać tam i skorzystać z teleporady medycznej.
 3. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia osoby należy wezwać pogotowie ratunkowe, celem przewiezienia do najbliższego oddziału zakaźnego, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie poinformować właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, która przeprowadzi wstępny wywiad epidemiologiczny.
 4. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem powinna uwzględniać przynajmniej następujące elementy:

a) pracownicy oraz interesanci powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy/ do sądu. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem,
b) zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów prawa,
c) w przypadku wystąpienia u osoby podczas pobytu w sądzie niepokojących objawów sugerujących chorobę zakaźną, należy niezwłocznie odsunąć ją od pracy, powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń,
d) obszar, w którym poruszała się osoba najeży poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty),
e) należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu,, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek,
f) rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, co będzie pomocne w prowadzeniu dochodzenia epidemiologicznego przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

 

C. Zalecenia ogólne

 

 1. Podział realizowanych przez pracowników sądu zadań powinien być taki, aby ich część — niewymagająca fizycznej obecności pracowników w siedzibie - mogła być jak najdłużej realizowana zdalnie.
 2. Sądy są obowiązane zapewnić:

a) osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia maseczki oraz rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,
b) możliwość zachowania odległości między pracownikami co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe, wówczas środki ochrony osobistej.

 1. Należy zorganizować pracę z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego oraz niezbędnej rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego.
 2. Zaleca się ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych, spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości pomiędzy pracownikami minimum 1,5 m; preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy.
 3. Zaleca się ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym:

a) wprowadzenie różnych godzin przerw,
b) zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).

 1. Szczególną troską należy objąć pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne - jeśli to możliwe nie angażować w bezpośredni kontakt z klientem osób powyżej 60 r.ż. oraz przewlekle chorych.
 2. Wytyczne dla pracowników:

a) przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem,
b) osoby wykonujące bezpośrednią obsługę interesantów - nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków; jeśli to niemożliwe - maksymalnie zwiększyć odległość osoby od osoby na minimum 2 metry,
c) zachować bezpieczną odległość od klientów i współpracowników poza stanowiskiem pracy (na stanowisku pracy 1,5 m, poza rekomendowane są minimum 2 m),
d) regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%),
e) podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce,
f) starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,
g) używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów,
h) dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, przed, w trakcie i po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak np. uchwyty, poręcze, włączniki świateł. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci.

 1. Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa uważa się utrzymywanie czystości rąk - ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone). Zaleca się higienę rąk:

- przed i po pracy z klientem,
- po dotykaniu banknotów/kart kredytowych, klamek itp,
- przed dotykaniem ust, nosa czy oczu,
- po zanieczyszczeniu rąk wydzieliną z dróg oddechowych, np. w przypadku kasłania, kichania,
- przed i po skorzystaniu z toalety,
- przed wejściem do pomieszczenia dla personelu,
- przed i po posiłku, spożywaniu napojów.

 1. Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk.

 

D. Przydatne instrukcje:

- mycia rąk
https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
- dezynfekcji rąk
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
- prawidłowego zdejmowania maseczki
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/
- prawidłowego zdejmowania rękawiczek
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

 

Z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości
dr Anna Dalkowska
Podsekretarz Stanu

 

Główny Inspektor Sanitarny
Jarosław Pinkas


PDFskan zarządzenia nr 13 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2020 r.pdf (1,87MB)