Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 17/20 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 30 października 2020 r.

Zarządzenie nr 17/20

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie odwołania rozpraw oraz wstrzymania przyjmowania interesantów i ograniczenia obsad kadrowych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii

 

Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2176, ze zm.) w związku z rozwojem epidemii i wprowadzeniem dodatkowych ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z objęciem całego kraju obszarem czerwonym, o którym mowa w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, z późn. zm.) i § 3 Zarządzenia nr 39 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2020 r., zarządza się co następuje:

§ 1

Z dniem 30 października 2020 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu:

 1. odwołuje się rozprawy, utrzymując działalność orzeczniczą Sądu w trybie rozpoznawania spraw na posiedzeniach niejawnych,
 2. sprawy wyznaczone do rozpatrzenia na rozprawie kieruje się do załatwienia na posiedzeniu niejawnym,
 3. wstrzymuje się przyjmowanie interesantów przez Prezesa i Wiceprezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Dyrektora, Przewodniczących Wydziałów, Kierowników Oddziałów,
 4. wstrzymuje się przyjmowanie interesantów przez pracowników Wydziału Informacji Sądowej,
 5. wstrzymuje się przyjmowanie interesantów w czytelni akt. Dostęp do akt zapewnia się w trybie elektronicznym na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Szczegółowe informacje dotyczące udostępnienia akt sądowych w systemie teleinformatycznym Sądu znajdują się na stronie www.bip.opole.wsa.gov.pl w zakładce „Elektroniczna komunikacja z sądem, dostęp do akt sądowych online",
 6. ogranicza się pracę:
 1. biura podawczego do przyjmowania korespondencji jedynie za pośrednictwem operatorów pocztowych. Korespondencja z Sądem odbywa się w formie pisemnej za pośrednictwem operatorów pocztowych oraz przy użyciu komunikacji elektronicznej za pośrednictwem epuap,
 2. kasy Sądu do przyjmowania wpłat wyłącznie na rachunek bankowy Sądu,
 1. zaleca się skierowanie starszych referendarzy, asystentów sędziów i starszych asystentów sędziów do pracy poza miejscem stałego jej wykonywania (pracy zdalnej), przy uwzględnieniu rozmieszczenia w pokojach biurowych,  występującego stanu zagrożenia epidemicznego w miejscu pracy i według zasad określonych przez Przewodniczących Wydziałów,
 2. obsady sekretariatów w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu określają Przewodniczący Wydziałów  kierując się przy tym aktualnymi możliwościami kadrowymi, rozmieszczeniem pracowników w pokojach biurowych oraz występującym stanem zagrożenia epidemicznego,
 3. wszystkie osoby wchodzące do budynku Sądu zobowiązane są do:
 1. dezynfekcji rąk, zgodnie z udostępnioną instrukcją; niepoddanie się obowiązkowi dezynfekcji rąk jest równoznaczne z zakazem wstępu do budynku Sądu,
 2. poddania się badaniu temperatury ciała przy użyciu termometru bezdotykowego; osoby z podwyższoną temperaturą - od 37,5° C - nie uzyskują prawa wstępu do budynku Sądu; niepoddanie się pomiarowi temperatury ciała jest równoznaczne z zakazem wstępu do budynku Sądu,
 1. osoby niebędące pracownikami Sądu zobowiązane są ponadto do:
 1. korzystania w trakcie przebywania na terenie Sądu z rękawiczek ochronnych oraz z osłony na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica),
 2. zachowania co najmniej 2 metrowego odstępu od innych osób, w szczególności w przypadku konieczności zdjęcia osłony ust i nosa w celu potwierdzenia tożsamości,
 1. pracownicy zobowiązani są do informowania przełożonych o wystąpieniu u nich:
 1. objawów sugerujących zakażenie Covid-19 (gorączka, kaszel, duszności, swędzące ciało, suchość w gardle, suchy kaszel, wysoka temperatura, trudności w oddychaniu, utrata zapachu i smaku),
 2. styczności z osobą zarażoną, objętą kwarantanną albo z osobą, która miała bezpośredni kontakt z osobą zarażoną lub objętą kwarantanną.

Przełożony przekazuje informacje Dyrektorowi Sądu,

 1. zakazuje się zamawiania posiłków do miejsca pracy przez pracowników Sądu.

§ 2

Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu do realizacji niniejszego zarządzenia.

§ 3

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Zarządzeniem odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Zarządzenia nr 39 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2020 r.

§ 4

Traci moc zarządzenie Nr 11/20 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 5 czerwca 2020 r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.


PREZES
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Opolu
Elżbieta Kmiecik

PDFskan zarządzenia nr 17-20 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 30 października 2020 r..pdf (1,24MB)