Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko informatyka Prez/K-1143-1/21

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko informatyka
Prez/K-1143-1/21

 

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
ogłasza z dniem 8 stycznia 2021 r.
nabór kandydatów na stanowisko informatyka – 1 etat

 

Liczba wolnych stanowisk pracy: 1 w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe techniczne (informatyka, elektronika, telekomunikacja lub pokrewne),
- minimum roczny staż pracy,
- pełna zdolność do czynności prawnych,
- niekaralność,
- nieposzlakowana opinia,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
- dobra umiejętność administracji systemem operacyjnym Linux (Debian, Centos) oraz konfiguracji usług sieciowych (apache, dhcpd, named, samba, syslog, exim, postfix, ntpd, sshd),
- dobra umiejętność administracji systemem operacyjnym MS Windows Server 2012/2016 oraz systemami klienckimi MS Windows 8/10,
- znajomość środowiska MS Office,
- umiejętność i doświadczenie w zarządzaniu AD, GPO, Hyper-V, IIS, DNS, WSUS, serwer wydruku,
- umiejętność konfiguracji, zarządzania i rozwiązywania problemów w sieciach lokalnych opartych o protokoły warstwy L2 i L3 w szczególności CISCO i JUNIPER,
- znajomości zagadnień związanych z wirtualizacją,
- umiejętność automatyzacji procesów w oparciu o skrypty (np. bash, python, powershell),
- znajomość j. angielskiego na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się oraz czytanie dokumentacji i literatury technicznej, jak również wyjaśnianie problemów technicznych z dostawcami rozwiązań IT,
- umiejętności analityczne,
- umiejętność pracy w zespole,
- odporność na stres i dobra organizacja pracy własnej,
- samodzielność w działaniu, zaangażowanie i odpowiedzialność.

 

Dodatkowym atutem będzie:

- praktyczna znajomość tematów cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa informacji,
- znajomość technologii bezpieczeństwa: Firewall, IPS/IDS, APT, VPN, PROXY, DLP, AV, NAC,
- certyfikaty zawodowe/branżowe.

 

Zakres wykonywanych zadań:

- administracja środowiskiem serwerowym i aplikacyjnym działającym w oparciu o systemy Linux/Windows,
- zarządzanie, konfiguracja i optymalizacja środowiska zwirtualizowanego,
- monitorowanie i utrzymywanie ciągłości działania systemów produkcyjnych,
- nadzór nad bezpieczeństwem systemów informatycznych,
- zarządzanie rolami i uprawnieniami użytkowników,
- tworzenie opisów funkcjonalnych, dokonywanie zakupów oprogramowania i sprzętu oraz nadzorowanie realizacji umów przez podmioty zewnętrzne świadczące na rzecz Sądu usługi informatyczne,
- tworzenie i aktualizacja dokumentacji związanej z wykonywanymi zadaniami,
- konfiguracja i ewidencja sprzętu komputerowego oraz instalacja oprogramowania,
- udzielanie zdalnej i lokalnej pomocy technicznej użytkownikom w zakresie obsługi zarządzanych systemów teleinformatycznych.

 

Zgłoszenie zawierające:

1. podanie o zatrudnienie oraz informacje:
- imię i nazwisko,
- datę urodzenia,
- dane służące do kontaktowania się z kandydatem,
- wykształcenie,
- kwalifikacje zawodowe,
- przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

2. oświadczenia:

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
- oświadczenie, że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w celu przeprowadzenia rekrutacji,

3. podpisany dokument zawierający klauzule informacyjne na potrzeby przetwarzania danych osobowych,

należy złożyć do 29 stycznia 2021 r. w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu bądź przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, ul. Kośnego 70, 45 – 372 Opole z adnotacją na kopercie „oferta pracy informatyk – Prez/K-1143-1/21” (w przypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego) lub przesłać w formie skanu na adres poczty elektronicznej: z dopiskiem w temacie maila „oferta pracy informatyk – Prez/K-1143-1/21”.

Oferty niekompletne, niepodpisane lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi osobami w celu zaproszenia ich na rozmowę kwalifikacyjną.

Odpowiadając na ogłoszenie przyjmują Państwo do wiadomości, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole,
  2. Kontakt do inspektora  ochrony danych: ,
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 221 §1 i §4  Kodeksu pracy, jedynie do realizacji powyższego celu rekrutacyjnego, nie dłużej niż 3 miesiące od jego zakończenia, na wypadek konieczności przeprowadzenia nowej rekrutacji na to samo stanowisko,
  4. Przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  5. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
  6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 77 54 11 620.


PREZES
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Opolu
Elżbieta Kmiecik

 

PDFskan ogłoszenia o konkursie na stanowisko informatyka.pdf (1,13MB)
DOCInformacja udzielana osobie, której dane dotyczą, przy pozyskiwaniu od niej danych osobowych.doc (51,50KB)
DOCZgoda na przetwarzanie danych osobowych.doc (27,00KB)