Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konstytucja (wyciąg)

Strona archiwalna

 

Dz.U.97.78.483
2001.04.04 sprost. Dz.U.01.28.319 ogólne
 
KONSTYTUCJA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 
z dnia 2 kwietnia 1997 r.

(Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.)

(wyciąg)
 
Rozdział VIII
SĄDY I TRYBUNAŁY
Art. 173. Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz.
 
Art. 174. Sądy i Trybunały wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Sądy
Art. 175. 1. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe.
2. Sąd wyjątkowy lub tryb doraźny może być ustanowiony tylko na czas wojny.
 
Art. 176. 1. Postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne.
2. Ustrój i właściwość sądów oraz postępowanie przed sądami określają ustawy.
 
Art. 177. Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właściwości innych sądów.
 
Art. 184. Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne sprawują, w zakresie określonym w ustawie, kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta obejmuje również orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej.
 
Art. 185. Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 
 
informację wytworzył(a): Beata Gronowska, Beata Wójcik-Pawelec
za treść odpowiada: Beata Gronowska
data wytworzenia: 12.02.2004 r.