Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zatrudnieniu w ramach umowy o pracę na zastępstwo-stanowisko urzędnicze

Strona archiwalna

 

ZATRUDNIENIE W RAMACH UMOWY O PRACĘ NA ZASTĘPSTWO - STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu poszukuje osób zainteresowanych zatrudnieniem w ramach umowy o pracę na zastępstwo - stanowisko urzędnicze w Oddziale Finansowo - Budżetowym

Wymagania niezbędne związane z danym stanowiskiem pracy:

 • preferowane wykształcenie wyższe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (przeciwko kandydatowi nie może być również prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe);
 • znajomość techniki pracy biurowej, w tym biegła znajomość obsługi komputera oraz znajomość programów MS Worda i MS Excel;
 • odporność na stres, kreatywność, komunikatywność, rzetelność, sumienność, samodyscyplina, umiejętność zespołowej pracy, podzielność uwagi, zdolności analityczne;
 • mile widziana praktyka w księgowości i znajomość zasad rachunkowości oraz ewidencji księgowej.

Zakres obowiązków:

Praca w Oddziale Finansowo - Budżetowym związana z pomocą w zakresie sporządzania sprawozdań budżetowych, archiwizacja dokumentów, prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń, ekwiwalentów i innych należności wynikających ze stosunku pracy, wykonywanie czynności w zakresie określonym przez ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Oferta kandydata powinna zawierać:

 1. CV i podanie zawierające nr telefonu oraz adres e-mailowy;
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe;
 3. Oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Uwaga!

Dokumentacja złożona w celach konkursowych przechowywana jest przez okres 1 roku.

W przypadku nie odebrania niniejszej dokumentacji, po upływie tego okresu dokumenty podlegają zniszczeniu.

Dokumenty należy złożyć do 22 grudnia 2021 r. w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu bądź przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, ul. Kośnego 70, 45 – 372 Opole z adnotacją na kopercie „ZATRUDNIENIE W RAMACH UMOWY O PRACĘ” (W przypadku przesyłek pocztowych przy ocenie zachowania terminu uwzględniona będzie data wpływu przesyłki do Sądu (tj. 22 grudnia 2021 r.), a nie data  nadania przesyłki w urzędzie pocztowym) lub przesłać w formie skanu na adres poczty elektronicznej: sekretariat@opole.wsa.gov.pl z dopiskiem w temacie maila „ZATRUDNIENIE W RAMACH UMOWY O PRACĘ”.

Uwaga!
Przy składaniu dokumentów proszę załączyć stosowne oświadczenia wskazane w ogłoszeniu.

Odpowiadając na ogłoszenie przyjmują Państwo do wiadomości, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole,
 2. Kontakt do inspektora  ochrony danych: mzymanczyk@opole.wsa.gov.pl,
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 221 §1 i §4  Kodeksu pracy, jedynie do realizacji powyższego celu rekrutacyjnego, nie dłużej niż 3 miesiące od jego zakończenia, na wypadek konieczności przeprowadzenia nowej rekrutacji na to samo stanowisko,
 4. Przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 5. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 77 54 11 611 lub 775411580.

Opole, 15 grudnia 2021 r.


PREZES
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Opolu
Elżbieta Kmiecik


PDFskan ogłoszenia o zatrudnieniu w ramach umowy o pracę na zastępstwo-stanowisko urzędnicze.pdf (830,74KB)