Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko inspektora sądowego (umowa na zastępstwo)

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko inspektor sądowy (umowa na zastępstwo)

Prez/K-1143-2/22

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
ogłasza z dniem 9 września 2022 r.
konkurs na stanowisko inspektora sądowego
(1 stanowisko w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa o pracę na zastępstwo)

 

Zakres wykonywanych zadań:

 • wykonywanie wszelkich czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych,
 • protokołowanie na rozprawach,
 • sporządzanie wokand, zawiadamianie stron o posiedzeniach sądu,
 • sporządzanie odpisów orzeczeń sądowych i doręczanie ich stronom postępowania,
 • wykonywanie zarządzeń sędziów i przełożonych,
 • redagowanie i przygotowywanie korespondencji kierowanej  do stron postępowania sądowego.

Wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie, mile widziane wyższe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • niekaralność,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • brak wszczętego przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Dodatkowym atutem będzie:

 • biegła obsługa komputera, w tym pakietu MS Office,
 • znajomość podstawowych uregulowań dotyczących procedury administracyjnej oraz postępowania przed sądami administracyjnymi,
 • znajomość techniki pracy biurowej,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • minimum 2 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w sądach lub organach administracji publicznej,
 • komunikatywność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.

Wymagane dokumenty:

1. Podanie o zatrudnienie oraz informacje:

 • imię i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • dane służące do kontaktowania się z kandydatem,
 • wykształcenie,
 • kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

2. Oświadczenia:

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie, że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w celu przeprowadzenia rekrutacji,

3. Podpisany dokument zawierający klauzule informacyjne na potrzeby przetwarzania danych osobowych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Pełną dokumentację zgłoszenia opatrzoną na kopercie oznaczeniem konkursu „konkurs Prez/K-1143-2/22” należy złożyć do 23 września 2022 r. w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, bądź przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, ul. Kośnego 70, 45 – 372 Opole (w przypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego).

Oferty niekompletne, niepodpisane lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Konkurs:

Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech etapach:

 1. Weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych,
 2. Praktyczny sprawdzian umiejętności,
 3. Rozmowa kwalifikacyjna.

Lista kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu wraz z informacją o terminie, miejscu i godzinie kolejnego etapu postępowania konkursowego publikowana będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu  (www.bip.opole.wsa.gov.pl) oraz na tablicy informacyjnej Sądu. W ten sam sposób będą podawane inne informacje dotyczące konkursu.

Osoby zgłaszające się na konkurs powinny posiadać dokument ze zdjęciem,

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu zastrzega możliwość unieważnienia konkursu z uzasadnionych przyczyn, a także zmiany terminu poszczególnych etapów konkursu w zależności od sytuacji epidemicznej i obowiązujących przepisów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Odpowiadając na ogłoszenie przyjmują Państwo do wiadomości, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole,
 2. Kontakt do inspektora  ochrony danych: ,
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 221 §1 i §4  Kodeksu pracy oraz  art. 2 i art.4 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, jedynie do realizacji powyższego celu rekrutacyjnego, nie dłużej niż 3 miesiące od jego zakończenia, na wypadek konieczności przeprowadzenia nowej rekrutacji na to samo stanowisko,
 4. Przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 5. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 77 5411620 lub 77 5411580.

 

PREZES
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Opolu
Elżbieta KmiecikPDFKlauzula informacyjna.pdf (44,83KB)
PDFRODO - zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf (24,74KB)
PDFskan ogłoszenia o konkursie na stanowisko inspektora sądowego (umowa na zastępstwo).pdf (112,71KB)