Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego (umowa na zastępstwo)

 Prez/K-1143-3/22

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego (umowa na zastępstwo) w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu.

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
ogłasza nabór kandydatów na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego
(1 etat, umowa na zastępstwo).

 

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023 r. o godz. 1000 w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70.

            Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzenia konkursu reguluje rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1228) oraz zarządzenie nr 4 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie trybu przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego w wojewódzkich sądach administracyjnych.

Wymagania:

Kandydat na stanowisko asystenta sędziego powinien spełniać wymagania określone w art. 27a § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 137 ze zm.) zgodnie z którymi na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

 1. ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytułu magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Polsce.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego.
 2. Własnoręcznie sporządzony życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej.
 3. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Oświadczenie, że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich.
 6. Aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów przeprowadzonego konkursu oraz klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (druki w załączeniu).

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Termin i miejsce złożenia zgłoszenia:

Pełną dokumentację zgłoszenia należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs Prez/K-1143-3/22” w terminie do dnia 10 stycznia 2023 r. w Biurze Podawczym Sądu lub nadać drogą pocztową na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
ul. Kośnego 70
45-372 Opole

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Konkurs:

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach:

 1. etap pierwszy – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu – bez udziału kandydatów.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do pisemnego etapu konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.opole.wsa.gov.pl), nie później niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.

 1. etap drugi - składający się z dwóch części, uczestniczyć w nim będą tylko kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne:
 1. test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa administracyjnego materialnego oraz procesowego, a także prawa o ustroju sądów administracyjnych i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz prawa konstytucyjnego,
 2. pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa administracyjnego materialnego oraz procesowego, wybrany przez kandydata, praca pisemna oceniana jest w skali od 1 do 9 punktów.

Etap drugi odbędzie się odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70.

 1. etap trzeci - rozmowa kwalifikacyjna, na którą zaproszeni zostaną kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej 3 punkty z pracy pisemnej.

Etap trzeci odbędzie się dniu 26 stycznia 2023 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70., bezpośrednio po zakończeniu części pisemnej i sprawdzeniu prac przez Komisję konkursową.

Wyniki konkursu:

Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezes Sądu zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz do zmiany terminu konkursu z uwagi na zagrożenie epidemiczne.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu 077 54 11 620, 077 5411580.

 

PREZES
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Opolu
Elżbieta Kmiecik

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6 %.


PDFKlauzula informacyjna.pdf (709,55KB)
PDFRODO-zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf (27,74KB)
PDFskan ogłoszenia o konkursie na stanowisko asystenta sędziego umowa na zastępstwo.pdf (387,92KB)