Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy (stanowisko docelowe: informatyk)

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

45-372 Opole, ul. Kośnego 70

ogłasza z dniem 8 lipca 2024 r. konkurs nr Prez/K-1143-1/24 na staż urzędniczy

(stanowisko docelowe: informatyk)

 


Liczba wolnych stanowisk pracy: 1 w niepełnym wymiarze czasu pracy – 0,75 etatu


Wymagania:
 

- wykształcenie wyższe techniczne (informatyka, elektronika, telekomunikacja lub pokrewne),
- pełna zdolność do czynności prawnych,
- niekaralność,
- nieposzlakowana opinia,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
- znajomość budowy i działania sprzętu komputerowego oraz jego serwisowania,
- umiejętność administracji systemem operacyjnym MS Windows Server 2012/2022 oraz systemami klienckimi MS Windows 8/10/11,
- znajomość środowiska MS Office,
- znajomość j. angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji i literatury technicznej,
- umiejętności analityczne,
- umiejętność pracy w zespole,
- odporność na stres i dobra organizacja pracy własnej,
- samodzielność w działaniu, zaangażowanie i odpowiedzialność.
 

Dodatkowym atutem będzie:
 

- umiejętność i doświadczenie w zarządzaniu AD,
- rozwiązywanie problemów w sieciach lokalnych,
- certyfikaty zawodowe/branżowe,
- minimum roczny staż pracy.


Zakres wykonywanych zadań:
 

- wsparcie techniczne dla pracowników Sądu w zakresie rozwiązywania zgłaszanych problemów związanych z działaniem sprzętu komputerowego, systemów i aplikacji funkcjonujących w Sądzie,
- instalacja, konfiguracja sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych,
- przygotowywanie stanowisk pracy,
- administracja środowiskiem serwerowym i aplikacyjnym działającym w oparciu o systemy Linux/Windows,
- monitorowanie i utrzymywanie ciągłości działania systemów,
- udzielanie pomocy technicznej użytkownikom w zakresie obsługi zarządzanych systemów teleinformatycznych.


Zgłoszenie zawierające:
 

1. podanie o zatrudnienie oraz informacje:
- imię i nazwisko,
- datę urodzenia,
- dane służące do kontaktowania się z kandydatem,
- wykształcenie,
- kwalifikacje zawodowe,
- przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

2. oświadczenia:
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
- oświadczenie, że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w celu przeprowadzenia rekrutacji,

3. podpisany dokument zawierający klauzule informacyjne na potrzeby przetwarzania danych osobowych.


Podanie oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem. Jeśli oferta jest składana elektronicznie, własnoręcznie podpisane dokumenty należy dołączyć w formie zeskanowanych dokumentów, a oryginały dokumentów należy przynieść na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Zgłoszenie opatrzone oznaczeniem konkursu należy złożyć do 26 lipca 2024 r. w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, bądź przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, ul. Kośnego 70, 45 – 372 Opole z adnotacją na kopercie „konkurs nr Prez/K-1143-1/24 na staż urzędniczy” (w przypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego) lub przesłać w formie skanu na adres poczty elektronicznej: z dopiskiem w temacie maila „konkurs nr Prez/K-1143-1/24 na staż urzędniczy”.

Oferty niekompletne, niepodpisane lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi osobami w celu zaproszenia ich na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzenia konkursu reguluje zarządzenie nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji stażu urzędniczego w wojewódzkich sądach administracyjnych (z zarządzeniem można zapoznać się w WSA w Opolu , ul. Kośnego 70, pok.201).

 

Z osobą wyłonioną w drodze konkursu zostanie zawarta na czas trwania stażu umowa o pracę na czas określony, następnie po pozytywnym ukończeniu stażu umowa o pracę na czas nieokreślony.

 

Odpowiadając na ogłoszenie przyjmują Państwo do wiadomości, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole,

  2. Kontakt do inspektora  ochrony danych: ,

  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 221 §1 i §4 Kodeksu pracy, jedynie do realizacji powyższego celu rekrutacyjnego, nie dłużej niż 3 miesiące od jego zakończenia, na wypadek konieczności przeprowadzenia nowej rekrutacji na to samo stanowisko,

  4. Przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

  5. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

  6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 77 54 11 620, 77 54 11 580.

 

PREZES
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Opolu
Elżbieta Kmiecik

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6 %.PDFKlauzula informacyjna RODO.pdf (71,48KB)
PDFZgoda na przetwarzanie danych.pdf (57,82KB)
PDFskan ogłoszenia o konkursie na staż urzędniczy stanowisko docelowe informatyk.pdf (419,22KB)