Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wpis

Dz.U.2023.1634 t.j.
zm.  Dz.U.2023.1705   art. 7
 

 

USTAWA

z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(tekst jednolity)

Rozdział 2

Koszty sądowe

Oddział 2

Wpis

Art. 230. § 1. Od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały.
§ 2. Pismami, o których mowa w § 1, są skarga, sprzeciw od decyzji, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

Art. 231. Wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W innych sprawach pobiera się wpis stały.

Art. 232. § 1. Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od:
1) pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy;
2)   zażalenia na postanowienie w przedmiocie ukarania grzywną, jeżeli zażalenie zostało uwzględnione.
§ 2. Postanowienie w przedmiocie zwrotu wpisu może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Art. 233. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz szczegółowe zasady pobierania wpisu. W rozporządzeniu należy uwzględnić, że wpis nie może być niższy niż sto złotych, wpis stosunkowy nie może być wyższy niż 4% wartości przedmiotu zaskarżenia i nie może przekraczać stu tysięcy złotych, a wpis stały wyższy niż dziesięć tysięcy złotych, oraz że wpis stały powinien być zróżnicowany w zależności od rodzaju i charakteru sprawy.

  
Dz.U.2021.535 t.j.
 
 
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 16 grudnia 2003 r.
 
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 
 

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z 2020 r. poz. 2299 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54 i 159) zarządza się, co następuje:

§  1. Wpis stosunkowy zależy od wysokości należności pieniężnej objętej zaskarżonym aktem i wynosi:
1) do 10.000 zł - 4 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 100 zł;
2) ponad 10.000 zł do 50.000 zł - 3 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 400 zł;
3) ponad 50.000 zł do 100.000 zł - 2 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 1.500 zł;
4) ponad 100.000 zł - 1 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 2.000 zł i nie więcej niż 100.000 zł.

§  2. 1. Wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności wynosi w sprawach:
1) skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym - 100 zł;
2) skarg na akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa - 200 zł;
3) skarg na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej - 300 zł;
4) skarg na akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż akty prawa miejscowego, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej - 300 zł;
5) skarg na akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego - 300 zł;
6) skarg na bezczynność organów administracji publicznej - 100 zł;
6a) sprzeciwów od decyzji - 100 zł;
7) zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych - 100 zł.
2. Wpis stały wynosi w sprawach skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
1) budowy i eksploatacji autostrad płatnych oraz dróg ekspresowych - 10.000 zł;
2) energetyki - 10.000 zł;
3) transportu lotniczego, kolejowego i morskiego - 10.000 zł;
4) radiofonii i telewizji - 10.000 zł;
5) publicznego obrotu papierami wartościowymi - 10.000 zł;
6) działalności bankowej - 10.000 zł;
7) ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji - 10.000 zł;
8) funduszy emerytalnych - 10.000 zł;
9) funduszy inwestycyjnych - 10.000 zł;
10) wytwarzania wyrobów spirytusowych i tytoniowych - 8.000 zł;
11) obrotu hurtowego napojami alkoholowymi - 8.000 zł;
12) kasyn gry - 10.000 zł;
13) innych gier losowych i zakładów wzajemnych - 8.000 zł;
14) łączności, w tym telekomunikacji, bez usług pocztowych - 8.000 zł;
15) usług pocztowych - 1.000 zł;
16) ochrony osób i mienia - 5.000 zł;
17) usług detektywistycznych - 5.000 zł;
18) obrotu dewizowego - 5.000 zł;
19) prawa celnego - 5.000 zł;
20) produkcji i obrotu hurtowego środkami farmaceutycznymi - 3.000 zł;
21) aptekarstwa i zakładów opieki zdrowotnej   - 1.000 zł;
22) żywności i żywienia - 1.500 zł;
23) geologii i górnictwa - 1.000 zł;
24) kultury, edukacji i wychowania - 1.000 zł;
25) sportu, turystyki i rekreacji - 1.000 zł;
26) utrzymywania czystości i porządku - 800 zł;
27) w pozostałym zakresie - 500 zł.
3. Wpis stały wynosi w sprawach skarg, nieobjętych wpisem stosunkowym, z zakresu:
1) budownictwa i architektury - 500 zł;
2) zagospodarowania przestrzennego - 500 zł;
3) ochrony środowiska i przyrody - 200 zł;
4) gospodarki wodnej - 300 zł;
5) nieruchomości - 200 zł;
6) rolnictwa i leśnictwa - 200 zł;
7) ewidencji ludności i dowodów osobistych - 100 zł;
8) cudzoziemców, paszportów i wiz - 300 zł;
9) aktów stanu cywilnego i obywatelstwa - 100 zł;
10) kombatantów - 100 zł;
11) własności przemysłowej - 1.000 zł;
12) zobowiązań podatkowych - 500 zł;
13) prawa celnego - 500 zł.
4. Wpis stały w sprawach skarg dotyczących uprawnień do wykonywania określonego zawodu, czynności lub zajęć, bez względu na ich rodzaj i charakter, wynosi 200 zł.
5. Wpis stały w sprawach skarg dotyczących postanowienia lub decyzji wydanych w trybie wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności, uchylenia lub zmiany albo wygaśnięcia aktu, bez względu na przedmiot sprawy, pobiera się w wysokości 200 zł.
6. W sprawach skarg niewymienionych w ust. 1-5 wpis stały wynosi 200 zł.

§  3. Wpis od skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania wynosi połowę wpisu od skargi albo sprzeciwu od decyzji, nie mniej jednak niż 100 zł.

§  4. Wpis stały od wniosku o wszczęcie postępowania, bez względu na przedmiot sprawy, wynosi 100 zł.

§  5. 1. Przy uiszczaniu wpisu - zarówno gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego, jak i na rachunek bankowy tego sądu - należy wskazać tytuł wpłaty, rodzaj pisma, od którego wpis jest uiszczany, oraz sygnaturę akt sądowych.
2. (utracił moc).

§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

 

Opłaty sądowe należy uiszczać w kasie Sądu lub przelewem na konto bankowe, podając sygnaturę akt.