Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Koszty adwokackie

Strona archiwalna

 

Dz.U.2015.1801

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 22 października 2015 r.

w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu

(Dz. U. z dnia 5 listopada 2015 r.)

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne o opłatach za czynności adwokata ustanowionego z urzędu w postępowaniach przed organami wymiaru sprawiedliwości

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, sposób określania tych kosztów oraz wydatków stanowiących podstawę ich ustalania oraz maksymalną wysokość opłat za udzieloną pomoc.

§ 2. Koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa obejmują:
1)    opłatę ustaloną zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia oraz
2)    niezbędne i udokumentowane wydatki adwokata.

§ 3. Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej zawiera oświadczenie, że opłata nie została zapłacona w całości lub w części.

§ 4. 1. Opłatę ustala się w wysokości co najmniej 1/2 opłaty maksymalnej określonej w rozdziałach 2-4, przy czym nie może ona przekraczać wartości przedmiotu sprawy.
2. Ustalenie opłaty w wysokości wyższej niż określona w ust. 1, a nieprzekraczającej opłaty maksymalnej następuje z uwzględnieniem stopnia zawiłości sprawy oraz nakładu pracy adwokata oraz wkładu jego pracy w przyczynienie się do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia sprawy, a w szczególności czasu poświęconego na przygotowanie się do prowadzenia sprawy, liczby stawiennictw w sądzie, w tym na rozprawach i posiedzeniach, czynności podjętych w sprawie, w tym czynności podjętych w celu polubownego rozwiązania sporu, również przed wniesieniem pozwu, wartości przedmiotu sprawy, wkładu pracy adwokata w przyczynienie się do wyjaśnienia okoliczności faktycznych, jak również do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia istotnych zagadnień prawnych budzących wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie, a także trybu i czasu prowadzenia sprawy, obszerności zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego lub biegłych sądowych, dowodu z zeznań świadków, dowodu z dokumentów o znacznym stopniu skomplikowania i obszerności.
3. Opłatę, o której mowa w ust. 1, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług.
4. W razie zmiany w toku postępowania wartości stanowiącej podstawę obliczenia opłaty, bierze się pod uwagę wartość zmienioną, poczynając od następnej instancji.

§ 5. Wysokość opłat w sprawach nieokreślonych w rozporządzeniu ustala się, przyjmując za podstawę opłatę maksymalną w sprawach o najbardziej zbliżonym rodzaju.

§ 6. W sprawie cywilnej, w której kosztami procesu został obciążony przeciwnik procesowy strony korzystającej z pomocy udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, koszty, o których mowa w § 2, sąd przyznaje po wykazaniu bezskuteczności ich egzekucji.

§ 7. Za obronę kilku osób lub reprezentowanie kilku osób w postępowaniu karnym lub w postępowaniu o wykroczenia ustala się opłatę od każdej z tych osób.

Rozdział 2

Opłaty maksymalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych

§ 8. Opłaty maksymalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:
1)    do 500 zł - 120 zł;
2)    powyżej 500 zł do 1500 zł - 360 zł;
3)    powyżej 1500 zł do 5000 zł - 1200 zł;
4)    powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 2400 zł;
5)    powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 4800 zł;
6)    powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 7200 zł;
7)    powyżej 200 000 zł - 14 400 zł.

§ 9. W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym opłaty maksymalne wynoszą 75% opłat obliczonych na podstawie § 8. W przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu lub zarzutów opłatę ustala się na zasadach ogólnych.

§ 10. 1. Opłaty maksymalne wynoszą w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego o:
1)    rozwód i unieważnienie małżeństwa - 720 zł;
2)    stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa - 480 zł;
3)    przysposobienie - 360 zł;
4)    pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka - 240 zł;
5)    ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia - 480 zł;
6)    rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym - 480 zł;
7)    ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami - 720 zł;
8)    podział majątku wspólnego między małżonkami - opłatę obliczoną na podstawie § 8 od wartości udziału, a w przypadku zgodnego wniosku małżonków - 50% tej opłaty;
9)    alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka - 120 zł.
2. Opłaty maksymalne, o których mowa w ust. 1 pkt 1, obejmują również wynagrodzenie od roszczeń majątkowych dochodzonych łącznie, z wyjątkiem roszczeń przewidzianych w art. 58 § 2 i 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583, z późn. zm.), od których pobiera się także wynagrodzenie określone w ust. 1.
3. Opłaty maksymalne określone w ust. 1 pkt 5 obejmują w sprawach o ustalenie ojcostwa również roszczenia majątkowe strony powodowej.
4. Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 9, ustala się od wartości przedmiotu sprawy, jeżeli obowiązek zwrotu kosztów obciąża osobę zobowiązaną do alimentów lub małżonka, którego wynagrodzenie za pracę ma być wypłacone do rąk drugiego współmałżonka.

§ 11. Opłaty maksymalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu własności, innych praw rzeczowych i prawa o księgach wieczystych:
1)    o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości - 50% opłaty obliczonej na podstawie § 8;
2)    o rozgraniczenie - 720 zł;
3)    dotyczących służebności - 480 zł;
4)    o naruszenie posiadania - 320 zł;
5)    o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów - 240 zł;
6)    o zniesienie współwłasności - opłatę obliczoną na podstawie § 8 od wartości udziału współwłaściciela zastępowanego przez adwokata, a w przypadku zgodnego wniosku uczestników - 50% tej opłaty;
7)    związanych z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną - 480 zł;
8)    o usunięcie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym - 50% opłaty obliczonej na podstawie § 8 od wartości prawa dotkniętego niezgodnością.

§ 12. Opłaty maksymalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego o:
1)    zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia, zarządu spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych - 120 zł;
2)    stwierdzenie nabycia spadku - 120 zł, a jeżeli przedmiotem postępowania jest również ważność testamentu - 720 zł;
3)    dział spadku - opłatę obliczoną na podstawie § 8 od wartości udziału spadkowego uczestnika zastępowanego przez adwokata, a w razie działu na zgodny wniosek uczestników postępowania - 50% tej opłaty.

§ 13. Opłaty maksymalne wynoszą za prowadzenie spraw o:
1)    opróżnienie lokalu mieszkalnego - 480 zł;
2)    wydanie nieruchomości rolnej - 720 zł;
3)    wydanie innej nieruchomości i opróżnienie lokalu użytkowego - opłatę maksymalną obliczoną na podstawie § 8 od wartości sześciomiesięcznego czynszu.

§ 14. 1. Opłaty maksymalne wynoszą w sprawach:
1)    o uchylenie uchwały organu spółdzielni - 360 zł;
2)    o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich - 720 zł;
3)    z zakresu postępowania nieprocesowego w sprawie niewymienionej odrębnie - 240 zł;
4)    o uchylenie wyroku sądu polubownego - 2400 zł;
5)    z zakresu postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego - 3600 zł;
6)    o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego - 480 zł;
7)    egzekucyjnych przy egzekucji z nieruchomości - 50% opłaty obliczonej na podstawie § 8, a przy egzekucji innego rodzaju - 25% tej opłaty;
8)    ze skargi na czynności komornika - 240 zł;
9)    o wyjawienie majątku - 120 zł;
10)  rejestracji spółki - 2400 zł, a w przypadku rejestracji spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym - 1200 zł;
11)  rejestracji spółdzielni - 2400 zł;
12)  innych rejestracji - 1200 zł;
13)  zmiany w rejestrze - 720 zł, a w przypadku zmiany w rejestrze przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym - 360 zł;
14)  o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności - 120 zł;
15)  o zwolnienie spod zajęcia rzeczy i praw zabezpieczonych w postępowaniu karnym u osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu - 120 zł;
16)  o zwrot korzyści uzyskanych kosztem Skarbu Państwa - 120 zł;
17)  o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego - 960 zł;
18)  o ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji - 1200 zł;
19)  o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji - 1680 zł;
20)  o stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa używania znaku towarowego lub oznaczenia geograficznego bądź utraty prawa używania oznaczenia geograficznego - 1440 zł;
21)  o przeniesienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji - 1680 zł;
22)  o uchylenie uchwały wspólników bądź akcjonariuszy i o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników bądź akcjonariuszy - 720 zł;
23)  o wyłączenie wspólnika - 720 zł;
24)  o rozwiązanie spółki kapitałowej - 720 zł;
25)  o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu prowadzonym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej - 300 zł;
26)  o odszkodowanie lub o zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania - 240 zł;
27)  o ubezwłasnowolnienie - 480 zł;
28)  o uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu oraz rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego - 360 zł.
2. Opłaty maksymalne, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 19, nie obejmują opłat od roszczeń majątkowych dochodzonych łącznie.

§ 15. 1. Opłaty maksymalne wynoszą w sprawach z zakresu prawa pracy o:
1)    nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy - 360 zł;
2)    wynagrodzenie za pracę lub odszkodowanie inne niż wymienione w pkt 4 - 75% opłaty maksymalnej obliczonej na podstawie § 8 od wartości wynagrodzenia lub odszkodowania będącego przedmiotem sprawy;
3)    inne roszczenia niemajątkowe - 120 zł;
4)    ustalenie wypadku przy pracy, jeżeli nie jest połączone z dochodzeniem odszkodowania lub renty - 240 zł;
5)    świadczenie odszkodowawcze należne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej - 50% opłaty maksymalnej obliczonej na podstawie § 8 od wartości odszkodowania będącego przedmiotem sprawy.
2. Opłaty maksymalne wynoszą 360 zł w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego.

§ 16. 1. Opłaty maksymalne wynoszą za prowadzenie sprawy w postępowaniu apelacyjnym:
1)    przed sądem okręgowym - 50% opłaty maksymalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat - 75% opłaty maksymalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;
2)    przed sądem apelacyjnym - 75% opłaty maksymalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat - 100% opłaty maksymalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł.
2. Opłaty maksymalne wynoszą za prowadzenie spraw w postępowaniu zażaleniowym:
1)    przed sądem okręgowym - 25% opłaty maksymalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat - 50% opłaty maksymalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;
2)    przed sądem apelacyjnym lub przed Sądem Najwyższym - 50% opłaty maksymalnej, a jeżeli w poprzedniej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat - 75% opłaty maksymalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł.
3. Do ustalenia opłat maksymalnych za prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy przed sądem apelacyjnym stosuje się § 15.
4. Opłaty maksymalne wynoszą w postępowaniu kasacyjnym:
1)    za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym - 75% opłaty maksymalnej, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat - 100% opłaty maksymalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł;
2)    za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej - 50% opłaty maksymalnej, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam adwokat - 75% opłaty maksymalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł;
3)    za udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym - 50% opłaty maksymalnej, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam adwokat, nie sporządzał i nie wniósł skargi kasacyjnej - 75% opłaty maksymalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł.
5. Opłaty maksymalne w postępowaniu w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia wynoszą:
1)    za sporządzenie i wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym - 75% opłaty maksymalnej, a jeżeli ten sam adwokat nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem - 100% opłaty maksymalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł;
2)    za sporządzenie i wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia - 50% opłaty maksymalnej, a jeżeli ten sam adwokat nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem - 75% opłaty maksymalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł;
3)    za udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym - 50% opłaty maksymalnej, a jeżeli ten sam adwokat nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem, nie sporządzał i nie wniósł skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia - 75% opłaty maksymalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł.
6. Opłaty maksymalne wynoszą w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym:
1)    za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za stawiennictwo na rozprawie - 480 zł;
2)    za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia tej skargi - 240 zł.

Rozdział 3

Opłaty maksymalne w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia

§ 17. 1. Opłaty maksymalne wynoszą w sprawie objętej:
1)    dochodzeniem - 360 zł;
2)    śledztwem - 600 zł;
3)    czynnościami wyjaśniającymi w postępowaniu w sprawach o wykroczenia - 180 zł.
2. Opłaty maksymalne za obronę wynoszą:
1)    przed sądem rejonowym w postępowaniu szczególnym - 720 zł;
2)    przed sądem rejonowym w postępowaniu w sprawach o wykroczenia - 360 zł;
3)    przed sądem rejonowym w postępowaniu zwyczajnym lub przed wojskowym sądem garnizonowym - 840 zł;
4)    przed sądem okręgowym jako drugą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako drugą instancją - 840 zł;
5)    przed sądem okręgowym jako pierwszą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako pierwszą instancją oraz przed sądem apelacyjnym - 1200 zł;
6)    przed Sądem Najwyższym - 1200 zł.
3. Opłaty maksymalne wynoszą za sporządzenie i wniesienie kasacji w sprawie, w której w pierwszej instancji orzeczenie wydał:
1)    sąd rejonowy lub wojskowy sąd garnizonowy - 720 zł;
2)    sąd okręgowy lub wojskowy sąd okręgowy - 1200 zł.
4. Opłaty maksymalne wynoszą:
1)    za czynności w sprawie o wznowienie postępowania oraz w sprawie o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego - 720 zł;
2)    za sporządzenie opinii o braku podstaw wniosku o wznowienie postępowania, za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia kasacji oraz braku podstaw do stwierdzenia nieważności orzeczenia w postępowaniu karnym - 720 zł;
3)    za sporządzenie środka odwoławczego w przypadku, gdy sporządzający nie występuje przed sądem - 720 zł.
5. Opłaty maksymalne wynoszą za obronę w sprawach o wydanie wyroku łącznego - 240 zł.
6. Opłaty maksymalne wynoszą za prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub ukaranie, aresztowanie lub zatrzymanie, w tym spraw wynikających z przepisów o uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego - 240 zł.
7. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do opłat maksymalnych za czynności w postępowaniu karnym i odpowiednio w postępowaniu w sprawach o wykroczenia pełnomocnika powoda cywilnego, pełnomocnika pokrzywdzonego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego.

§ 18. 1. Opłaty maksymalne wynoszą za dokonanie określonej czynności procesowej w toku postępowania sądowego - 25% opłaty maksymalnej przewidzianej za obronę w sprawie, w której ta czynność ma być dokonana.
2. Opłaty maksymalne wynoszą za udział w posiedzeniu sądu dotyczącym przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania oraz rozpoznania zażalenia na zastosowanie lub przedłużenie tego środka zapobiegawczego - 50% opłaty maksymalnej.
3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do opłat za dokonanie określonej czynności procesowej w toku postępowania sądowego przez pełnomocnika powoda cywilnego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego.
4. W przypadkach określonych w ust. 1-3 suma opłat za obronę lub reprezentowanie jednej osoby przez tego samego adwokata nie może przekroczyć opłaty maksymalnej.

§ 19. Opłaty maksymalne wynoszą za obronę przed sądem w postępowaniu wykonawczym:
1)    w sprawie o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary - 360 zł;
2)    w sprawie o wykonanie warunkowo zawieszonej kary - 360 zł;
3)    w sprawie o warunkowe przedterminowe zwolnienie lub odwołanie takiego zwolnienia - 240 zł;
4)    za czynności związane z wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz wykonywaniem środków zabezpieczających - 240 zł;
5)    za prowadzenie sprawy o zatarcie skazania lub ukarania - 240 zł;
6)    za prowadzenie sprawy o ułaskawienie - 480 zł;
7)    za pozostałe czynności w postępowaniu wykonawczym - 480 zł.

§ 20. W sprawach, w których rozprawa trwa dłużej niż jeden dzień, opłata maksymalna ulega podwyższeniu za każdy następny dzień o 20%.

Rozdział 4

Opłaty maksymalne w innych sprawach

§ 21. 1. Opłaty maksymalne wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi:
1)    w pierwszej instancji:
a)  w sprawie, której przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna - opłatę maksymalną obliczoną na podstawie § 8,
b)  za sporządzenie skargi i udział w rozprawie w sprawie skargi na decyzję lub postanowienie Urzędu Patentowego - 1200 zł,
c)  w innej sprawie - 480 zł;
2)    w drugiej instancji:
a)  za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym - 75% opłaty maksymalnej określonej w pkt 1, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat - 100% tej opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł,
b)  za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej - 50% opłaty maksymalnej określonej w pkt 1, a jeżeli nie prowadził sprawy ten sam adwokat w drugiej instancji - 75% tej opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł,
c)  za udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym - 50% opłaty maksymalnej określonej w pkt 1, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam adwokat, nie sporządził i nie wniósł kasacji - 75% tej opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł,
d)  w postępowaniu zażaleniowym - 240 zł.
2. Opłaty maksymalne wynoszą w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Warszawie - sądem ochrony konkurencji i konsumentów w sprawach:
1)    z zakresu ochrony konkurencji - 720 zł;
2)    o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone - 120 zł;
3)    z zakresu regulacji energetyki, telekomunikacji lub transportu kolejowego - 720 zł.
3. Za prowadzenie sprawy w postępowaniu ze skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym oraz do przeprowadzenia i zakończenia bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy egzekucyjnej lub innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego opłata maksymalna wynosi 240 zł.

Rozdział 5

Przepis przejściowy i przepis końcowy

§ 22. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe do czasu zakończenia postępowania w danej instancji.

§ 23. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.