Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referenta-stażysty (umowa na zastępstwo) Prez/K-114-1/16

Strona archiwalna

 
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referenta – stażysty (umowa na zastępstwo)
Prez/K-114-1/16

 

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
ogłasza z dniem 25 sierpnia 2016 r.
konkurs na stanowisko referenta - stażysty

 

Liczba wolnych stanowisk pracy: 2 w pełnym wymiarze czasu pracy - umowa na zastępstwo

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku referenta – stażysty:
 

 1. wykonywanie zarządzeń sędziów i przełożonych,
 2. wykonywanie wszelkich czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych,
 3. rozpisywanie terminów rozpraw,
 4. protokołowanie na rozprawach,
 5. sporządzanie pism, odpisów orzeczeń  i przepisywanie uzasadnień orzeczeń na komputerze,
 6. przygotowywanie i wysyłka korespondencji biurowej.

Na stanowisku referenta – stażysty może być zatrudniony ten, kto:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. posiada nieposzlakowaną opinię,
 3. nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 4. przeciwko komu nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. posiada co najmniej wykształcenie średnie,
 6. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

Wymagania niezbędne:

 1. znajomość podstawowych uregulowań dotyczących procedury administracyjnej i postępowania przed sądami administracyjnymi,
 2. umiejętność obsługi sprzętu komputerowego, w tym pakietu MS Office,
 3. znajomość technik pracy biurowej,
 4. umiejętność redagowania pism urzędowych,
 5. wysoka kultura osobista,
 6. komunikatywność.

Wymagania pożądane:

 1. doświadczenie w pracy w sądownictwie,
 2. ukończone wyższe studia prawnicze,

Wymagane dokumenty:
 

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku referenta – stażysty,
 2. życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe,
 4. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

 

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Osoby zainteresowane powinny złożyć wymagane dokumenty w zamkniętych kopertach w Biurze Podawczym WSA w Opolu lub drogą pocztową z adnotacją na kopercie „oferta pracy – Prez/K–114-1/16” w terminie do dnia 1 września 2016 r. na adres:

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu

ul. Kośnego 70

45-372 Opole

 

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Oferty niekompletne, niepodpisane lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Konkurs na stanowisko referenta stażysty zostanie przeprowadzony w trzech etapach:

 1. selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych,
 2. praktyczny sprawdzian umiejętności,
 3. rozmowa kwalifikacyjna.

Lista kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu wraz z informacją  o terminie, miejscu i godzinie kolejnego etapu postępowania konkursowego publikowana będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu  (www.bip.opole.wsa.gov.pl) oraz na tablicy informacyjnej Sądu.
W ten sam sposób będą podawane inne informacje dotyczące konkursu.

Osoby zgłaszające się na konkurs powinny posiadać dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość.

Oferty odrzucone zostaną zwrócone kandydatom na ich wniosek, w przeciwnym razie zostaną zniszczone komisyjnie po upływie 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.

Przewiduje się, że wszystkie etapy naboru odbędą się we wrześniu 2016 r.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu 077 54 11 620.

 

Prezes
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Opolu
sędzia NSA Gerard Czech